Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:967 (2011-2012)
Innlevert: 02.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Man innlemmer stadig flere formål i bompengefinansieringen.
Mener statsråden dette er i tråd med skatteløftet de rød-grønne regjeringspartiene ga der regjeringen lovet å holde skattenivået uendret på 2004-nivå?

Begrunnelse

Viser til svar på Dokument nr. 15:787 om skattenivå dersom man også tar med andre former for skatte- og avgiftsøkninger som eiendomsskatt og bompenger. I forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) snakkes det om at man også skal innføre bompenger for å finansiere jernbaneutbygging. Dermed blir enda mer av statsbudsjettets ansvar tatt utenfor budsjettsystemet. Men i realiteten er dette en skatteskjerpelse for folk flest.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Bompenger er en form for brukerbetaling som fastsettes for det enkelte veiprosjekt. For etablering av et bompengeprosjekt kreves det i dag lokalpolitisk initiativ og vedtak.

Det har siden 2008 vært adgang til å finansiere kollektivtrafikk på jernbane, inkludert sporveg og tunnelbane, med bompenger, jf. Vegloven § 27. Dette kan begrunnes med at en helhetlig plan for utbygging av transportsystemer i et byområde kommer alle trafikanter til gode, også bilistene. I Prop. 1 S (2011–2012) Samferdselsdepartementet framgår det at av forutsatte bompenger på fylkesvegnettet i 2012 er det lagt til grunn at om lag 1,6 mrd. kroner vil gå til kollektivtiltak. Beløpet fordeler seg med om lag 630 mill. kroner til drift av kollektivtrafikken i Oslopakke 3 og om lag 530 mill. kroner i Bergensprogrammet til videreføring av Bybanen i Bergen, byggetrinn 2. I tillegg er det forutsatt om lag 410 mill. kroner til investeringer i kollektivtrafikk i Oslopakke 3, bl.a. til oppgradering av bane og stasjoner på Lambertseter- og Østensjøbanen.

Bompengeprosjekter - i likhet med andre brukerbetalinger - omfattes som du skriver, ikke av Regjeringens skatteløfte. Forslagene fra transportetatene i forbindelse med Nasjonal transportplan endrer ikke på det.