Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:969 (2011-2012)
Innlevert: 02.03.2012
Sendt: 05.03.2012
Besvart: 09.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva vil statsråden gjøre på kort og lang sikt for å sikre at behandlingstiden for sykepengeutbetalinger holdes innenfor en forsvarlig ramme?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller er gjort oppmerksom på at arbeidsgivere og arbeidstakere i Oslo opplever at forsinkede sykepengeutbetalinger fra NAV er et voksende problem, og at det tar opp til fem uker før arbeidstakere får utbetalt sykepenger de har krav på. Mange bedrifter dekker i opp for dette av egne midler under saksbehandlingstiden, men dette kan være likviditetsmessig krevende for små og mellomstore bedrifter.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg er opptatt av at Arbeids- og velferdsetaten i sitt arbeid vektlegger at brukerne får utbetalt rett ytelse til rett tid, og at etaten skal overholde sine interne krav til saksbehandlingstid. Som følge av manglende IKT- støtte i etaten foreligger det ikke løpende statistikk som viser saksbehandlingstider på sykepengeområdet. Det er dermed ikke mulig eksakt å sammenligne saksbehandlingstidene for sykepenger over tid. Saksbehandlingen på sykepengeområdet er også preget av lite egnet IKT-verktøy, som blant annet har liten grad av automatiserte prosesser. Sykepengeområdet er derfor høyt prioritert innenfor IKT-moderniseringen av Arbeids- og velferdsetaten. Samtidig legger jeg til grunn at Arbeids- og velferdsetaten innenfor rammen av de nåværende systemer prioriterer å begrense saksbehandlingstidene på sykepengeområdet så mye som mulig.

Jeg følger nøye med på utviklingen på sykepengeområdet. I tildelingsbrevet for 2012 har jeg eksempelvis bedt om tertialvis redegjørelse for utviklingen av saksbehandlingstider på området. Redegjørelsen er basert på manuelle tellinger i fylkene.

Som hovedregel skal brukerne få svar på sine søknader innen én måned, og fylker som har lengre saksbehandlingstid enn én måned, blir bedt om å informere Arbeids- og velferdsdirektoratet om årsak, samt å redegjøre for relevante tiltak. Basert på dette og den månedlige styringsdialogen med fylkene, opplyser Arbeids- og velferdsdirektoratet at de ikke har indikasjoner på at etaten nå har vesentlige utfordringer med å oppfylle kravene til saksbehandlingstider på sykepengeområdet.

Arbeids- og velferdsetaten behandler mer enn 300 000 sykmeldinger hver måned, og det er ikke til å unngå at enkelte saker tar lenger tid å behandle enn ønskelig. Ved behandlingen av sykepengesaker skal både behandler, arbeidsgiver og bruker gi opplysninger til etaten, og det skal foretas vilkårsvurderinger og beregninger av ytelse. I en del tilfeller kan det også være aktuelt å innhente ytterligere informasjon før vedtak kan treffes. Alt i alt kan dette ta noe tid.

Jeg har fått opplyst at saksbehandlingstiden for sykepenger i Oslo i dag er fire uker for nye krav og tre dager for løpende tilfeller. Denne situasjonen har vært stabil de siste seks månedene. Dette omfatter både refusjoner til arbeidsgivere og direkte utbetaling til brukere. Jeg er videre informert om at NAV Oslo blant annet jobber med tiltak for å redusere antall feilutfylte skjemaer fra arbeidsgivere som kan forsinke utbetalinger, og at de har som mål ytterligere å redusere saksbehandlingstiden for nye krav før sommeren 2012.