Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:975 (2011-2012)
Innlevert: 05.03.2012
Sendt: 05.03.2012
Besvart: 09.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva slags skjønnsmidler råder Arbeidsdepartementet over, og hvilke tildelingskriterier gjelder for disse?

Begrunnelse

I forbindelse med oppmerksomheten rundt Barne- og likestillingsdepartementets tildeling av midler til selvforsvarskurs er det av interesse å avklare hva slags midler Arbeidsdepartementet har tilgjengelig som kan bevilges til diverse prosjekter, og hva kriteriene er for å motta disse.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Som begrunnelse for spørsmålet er det vist til oppmerksomheten rundt Barne- og likestillingsdepartementets tildeling av midler til selvforsvarskurs. Jeg antar derfor at representanten med ”skjønnsmidler” mener tilskudd som tildeles av departementet til virksomheter utenfor statsforvaltningen. Videre antar jeg at spørsmålet gjelder tilskuddsordninger hvor det er rom for skjønnsutøvelse i vurderingen av hvem som skal gis tilskudd.

Tilskuddsforvaltningen på Arbeidsdepartementets ansvarsområde er i all hovedsak lagt til underliggende virksomheter. Nedenfor gis en kort overordnet orientering om tilskuddsordninger hvor det er rom for at forvaltningen kan utøve skjønn.

Over kapittel 621 post 63 bevilges tilskudd til tiltak for å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene. Tilskuddsordningene forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet etter tilskuddsregelverk. Tildelings- og prioriteringskriterier for tilskuddsordningen følger av Prop. 1 S og tilskuddsregelverket. I Prop. 1 S er det redegjort for hva tilskuddsordningene omfatter og det rapporteres på hvem som har mottatt tilskudd.

Kapittel 621 post 70 omfatter tilskudd til frivillige organisasjoner og private stiftelser som utfører arbeid for vanskeligstilte, og forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Av Prop. 1 S framgår det hvilke tilskuddsordninger som er etablert på denne posten. Tildelings- og prioriteringskriterier er angitt i tilskuddsregelverk som er fastsatt for de ulike ordningene.

Kapittel 634 post 76 Tiltak for arbeidssøkere er i all hovedsak regulert gjennom forskrifter for de ulike tilskuddsordningene. Arbeids- og velferdsforvaltningen fordeler tiltaksplasser etter en vurdering av den enkelte arbeidssøkers behov for tiltak, innenfor gitte rammer.

Arbeidsdepartementet forvalter selv tildelingen av tilskuddsbevilgninger på kapittel 601 post 70. Bevilgningen på kapittel 601 post 70 dekker tilskudd til institusjoner og organisasjoner på hele departementets politikkområde, herunder departementets forpliktelser knyttet til internasjonale avtaler.

Jeg vil først vise til at økonomiregelverkets krav om fastsettelse av tildelingskriterier kan fravikes når tilskuddsmottaker er navngitt i bevilgningsvedtaket eller omtalt i Prop. 1 S på en slik måte at bevilgningen må anses som øremerket for vedkommende.

Dette gjelder for størstedelen av bevilgningen på kapittel 601 post 70. I Prop. 1 S er det redegjort hvem som er større mottakere av tilskuddsmidler fra denne posten.

Hvor stor andel av bevilgningen som ikke fullt ut er bundet opp gjennom at tilskuddsmottaker er navngitt i Prop. 1 S eller følger av internasjonale prosjekter vil variere noe fra år til år. Dette skyldes både at bidragene til internasjonale organisasjoner kan variere, blant annet p.g.a. valutasvingninger og at endelig tilskuddsbehov, for eksempel til kontingenter, ikke er endelig avklart når statsbudsjettet behandles.

Arbeidsdepartementets politikkområde dekker et svært stort felt, og omfatter arbeidsmarkedspolitikken, pensjon, velferd, arbeidsmiljø- og sikkerhet, et velfungerende og inkluderende arbeidsliv m.v. Disponible tilskuddsmidler tildeles til enkeltstående prosjekter og organisasjoner på hele dette området.

Jeg avventer nå i likhet med øvrige statsråder kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av tilskuddsområdet, og er forberedt på å gå gjennom alle tildelinger av tilskudd. I denne forbindelse vil behovet for å klargjøre de administrative rutinene gjennom egne regelverk bli vurdert.