Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:972 (2011-2012)
Innlevert: 02.03.2012
Sendt: 05.03.2012
Besvart: 14.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I rapporten fra OECD "Economic Survey of Norway 2012" fortelles det at Norge ligger på topp i verden når det gjelder offentlige utgifter i forhold til fastlands-BNP. Dette indikerer at Norges bestrebelser på å redusere offentlige utgifter ikke er effektive.
Hvilke tiltak vil ministeren ta i bruk for å effektivisere offentlig forvaltning og redusere offentlige utgifter?

Begrunnelse

Mye tyder på at det er et stort misforhold i Norge mellom offentlige utgifter og offentlige tjenester til befolkningen. På en rekke sektorer ligger Norge dårlig an i forhold til andre sammenliknbare land. Norsk infrastruktur, som veier, er den dårligste i Vest-Europa. Resultatene i norsk skole ligger under gjennomsnittet i OECD-landene. Norske sykehus sliter med foreldet utstyr. Norsk politi er underbemannet og underfinansiert, og i deler av Norge er trygghet for liv og eiendom svært dårlig ivaretatt. I sum synes det temmelig klart at det må skje gjennomgripende reformer som dreier offentlige utgifter i retning av bedre tjenester til befolkningen, samtidig som utgiftene holdes under kontroll.
Dette underbygges også av undersøkelser gjort på forbedringspotensial innen offentlig sektor presentert i Perspektivmeldingen 2009 Tabell 9.1, samt nyere undersøkelser på dette området som viser store forbedringsmuligheter dersom hver aktør blir like gode som den beste innenfor hvert område. En slik fullstendig forbedring er neppe mulig, og kanskje ikke ønskelig, men det anskueliggjør muligheter til å hente ut mer velferd for hver skattekrone.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I Nasjonalbudsjettet 2012 anslås utgiftene i offentlig forvaltning i Norge til 58,8 prosent av Fastlands-BNP i 2012. Dette er den samme andelen som i 2002, og knapt 6¾ prosentenheter lavere enn i 1992. Målt i forhold til BNP anslås utgiftene i 2012 til 44,9 prosent i Norge, til 48 prosent i EU og til 42,7 prosent for OECD-området sett under ett.

Tall for offentlige utgifter som andel av BNP gir et bilde av hvor stor del av et lands verdiskaping som kanaliseres gjennom offentlig forvaltning. Norge skiller seg fra mange andre land ved at oljevirksomhetens betydelige bidrag til BNP vil avta ettersom reservene tømmes ut. Samlet BNP gir dermed et overvurdert bilde av vårt langsiktige inntektsnivå. Samtidig undervurderer BNP for Fastlands-Norge trolig det langsiktige inntektsnivået, fordi en da ikke tar hensyn til at de ressursene som anvendes i petroleumsvirksomheten kan ha alternativ anvendelse i andre næringer.

Ved en vurdering av forskjeller i offentlig forvaltnings utgiftsandeler mellom land må en også ta hensyn til at arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor varierer. Blant annet er det stor forskjell fra land til land i det offentliges ansvar for alderspensjoner. I tillegg har ulike land ulik praksis for beskatning av pensjoner og andre overføringer. Landene baserer seg også i ulik grad på bruk av skattefradrag (skatteutgifter) som et alternativ til offentlige overføringer. Slike forskjeller påvirker bruttotallene for både offentlige utgifter og inntekter.

God kvalitet og et godt tilbud på offentlige tjenester er viktig for befolkningens velferd. Offentlig tjenesteproduksjon må drives effektivt dersom vi skal ha mulighet til å finansiere økte kostnader knyttet til aldringen av befolkningen i årene framover. En velfungerende offentlig sektor kan også bygge opp under effektiviteten i næringslivet.

Kommunene har hovedansvaret for fornyingsarbeidet i kommunale tjenester. Regjeringens arbeid med fornying og forbedring av det offentlige tjenestetilbudet er mest direkte rettet inn mot statlig sektor. Omstillingstakten i statlig tjenesteproduksjon i Norge har vært høy gjennom de siste tyve årene. Målene med reformene har både vært å bedre brukertilbudet og å redusere kostnadene bl.a. ved utnyttelse av stordriftsfordeler. Fornyingsarbeidet har også lagt vekt på å forbedre styringssystemene i statlig sektor og på økt anvendelse av elektroniske tjenester. Det vises til kapittel 5.4 i Nasjonalbudsjettet 2012 for en nærmere oversikt over Regjeringens arbeid med fornying og forbedring av det offentlige tjenestetilbudet.

Jeg kjenner for øvrig ikke igjen din beskrivelse av nivået og kvaliteten på offentlige tjenester i Norge.