Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:980 (2011-2012)
Innlevert: 05.03.2012
Sendt: 06.03.2012
Besvart: 16.03.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Vil statsråden sørge for at saken vurderes på nytt, med personopplysningsloven og EUs regelverk på feltet som grunnlag?

Begrunnelse

Et rekrutteringsfirma ønsker å bygge opp Norges største database over personer med høyere utdanning, hittil estimert å bestå av rundt 100 000 personer. Utgangspunktet er filer med navn, adresser, telefonnummer og fag fra uteksaminerte studenter ved universitet og høyskoler de siste 15–20 årene. Statsråden viser til Offentlighetsloven i forbindelse med tillatelsen til å dele ut disse personopplysningene. Offentlighetsloven gir ikke i seg selv et bredt og tilfredsstillende grunnlag å vurdere utbredelsen av studentenes personopplysninger til tredjepart. Vurderingen bør gjøres i lys av personopplysningsloven og andre internasjonale standarder som sikrer eiendomsretten til egne opplysninger, og som Norge har forpliktet seg til å følge. Opplysninger som er samlet inn til et bestemt formål, i dette tilfellet å administrere norske studenter, skal i prinsippet ikke kunne brukes til et annet formål, i så fall må det foreligge sterke og klare grunner for unntak, noe det her ikke gjør.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: I klagesaken knyttet til innsyn i studentlister ved NTNU vurderte Kunnskapsdepartementet saken opp mot offentleglova og kom til at den ikke ga hjemmel til å nekte innsyn. Videre ble innsynskravet vurdert mot personopplysningsloven. I personopplysningsloven er det bestemt at loven ikke skal begrense innsynsretten etter offentleglova, og departementet kom derfor til at heller ikke personopplysningsloven ga hjemmel til å nekte innsyn i studentlister.

På bakgrunn av en rekke henvendelser fra studenter som opplever utlevering av studentopplysninger som en krenkelse av deres personvern, anmodet Kunnskapsdepartementet i brev av 17. januar 2012 Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere regelverket og dets rekkevidde slik disse bestemmelsene er formulert i dag.

I forbindelse med at departementet i ettertid har mottatt en rekke klager i andre saker om innsyn i studentlister, har departementet i et supplerende brev av 8. mars 2012 bedt Justis- og beredskapsdepartementet se på ytterligere momenter i saken der EUs personverndirektiv blant annet blir omtalt. Departementet avventer nå behandlingen av klagesakene til svaret fra Justis- og beredskapsdepartementet foreligger. I den videre behandlingen vil spørsmålet om utlevering av studentopplysninger bli vurdert i lys av lovforvalters tolkning av det gjeldende regelverket.