Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1026 (2011-2012)
Innlevert: 12.03.2012
Sendt: 12.03.2012
Besvart: 19.03.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Tenketanken Human Rights Service (HRS) har i tilsagnsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fått beskjed om å betale tilbake organisasjonenes driftoverskudd tilsvarende IMDis andel av de totale driftsinntektene. Det betyr i praksis at det er nær sagt umulig for HRS å legge seg opp penger (til dårligere tider), samtidig som ordningen gjør det lite attraktivt å motta private bidrag til organisasjonens arbeid.
Er dette en praksis som gjelder for samtlige organisasjoner som mottar tilskudd (Røde Kors, Norsk Folkehjelp o.l.), og hvor er i så fall en slik praksis hjemlet?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Human Rights Service (HRS) har fått støtte til drift over statsbudsjettets kap. 821, post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, jf. Prop. 1 S (2010-2011).

Vilkår for bruk av midler på den tidligere tilskuddsordningen Tilskudd til landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet ble til og med 2011 definert gjennom rundskriv fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I IMDis rundskriv 5/11 heter det at:

”Tilskuddet må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret det er bevilget for. Ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres til IMDi”.

Målet med tilskuddsordningen for disse landsdekkende organisasjonene var i 2011 å legge til rette for organisasjoner som arbeider for å sikre at alle har de samme mulighetene, rettighetene og pliktene når det gjelder å delta i samfunnet og ta i bruk egne ressurser.

Kravet om at ubenyttede midler skal tilbakebetales gjelder alle som mottar tilskudd over denne tilskuddsordningen og har også blitt benyttet overfor andre organisasjoner.