Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:985 (2011-2012)
Innlevert: 06.03.2012
Sendt: 06.03.2012
Besvart: 14.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Den 19. januar offentliggjorde SD at Widerøe hadde vunnet anbudsrunden om flyrutene til/fra Florø lufthavn. Og at Danish Air Transport (DAT) som hadde hatt konsesjon i 8 år ikke lenger skal fly disse rutene. Det ble opplyst i media at SD hadde tildelt ruteløyvene basert på krav til trygghet, setekapasitet og ikke minst pris. Widerøe hadde levert et 0-anbud til og fra Florø, mens DAT krevde 70 mill. kroner for fireårs-perioden.
Mener statsråden at departementet sin tildeling er i tråd med anbudsgrunnlaget?

Begrunnelse

Alle vet at det medfører kostnader å drive ruteløyvene i Norge. Og det blir underlig at Widerøe legger inn null-anbud på Florø lufthavn når Widerøe samtidig øker prisene voldsomt på andre anbud og flyplasser.
Som eksempel kan det vises til at for anbudsperioden 2009-2012 så hadde Widerøe et anbud på Anda Lufthavn Sandane på kr. 91,818 mill. kroner. Eller 30,606 mill. kr i året. For anbudsrunden 2012-2016 (4 år) som Widerøe har fått, er anbudet på 185,462 mill. kr.
Eller 46,365 mill. kr i året. En prisvekst på 15,759 mill. i året. En økning på over 50 %.
Nesten det tilsvarende skjedde på flyplassen i Ørsta/Volda.
Der hadde Widerøe anbudet fra 2009-2012 (3 år) på 59,609 mill. kr.
Eller 19,869 mill kr. i året.
For perioden 2012-2016 (4 år) har Widerøe fått anbudet med 135,681 mill, kr. Noe som utgjør 33,920 mill. kr i året, en økning på nesten 50 %.
Det som er påfallende er at Widerøe kvitter seg med en konkurrent i Florø med sitt null tilbud samtidig som anbudet på andre flyplasser økes for å dekke inn tapet ved Florø. Er dette i samsvar med konkurransetilsynets retningslinjer. Og hvis så er, så må det åpenbart være noe galt med regelverket.
Det er også i saken klart at Widerøe ikke oppfyller anbudskravene som SD har stilt i dokumentene om setekapasitet mellom Oslo og Florø.
SDs krav til regularitet og avvikling/korrespondering av trafikk og operative forhold ved Florø er heller ikke oppfylt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kunngjøringen av anbudskonkurransen skjer etter reglene i Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1008/2008. Kontrakt tildeles som hovedregel det anbudet som for hvert ruteområde, eller for hver tillatte kombinasjon av ruteområder, har det laveste kompensasjonskravet. Samferdselsdepartementet la ved tildelingstidspunktet til grunn at tilbudene fra flyselskapene som fikk tildelt flyruter, oppfylte kriteriene i anbudsgrunnlaget.

Samferdselsdepartementet har senere blitt gjort kjent med at ett av flyene Widerøe planlegger å benytte i flyoperasjonene ved Florø lufthamn, ikke er i henhold til den klassifiseringen lufthavnen har i dag. Departementet har bedt om en forklaring på dette forholdet fra Widerøe, og avventer denne.