Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:987 (2011-2012)
Innlevert: 06.03.2012
Sendt: 07.03.2012
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 14.03.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Flere norske media har vist til at russere på Svalbard ulovlig er i ferd med å føre opp en satellittstasjon. Norske myndigheter har gitt klar beskjed om at dette ikke aksepteres og at alt må fjernes innen 15.5.12.
Mitt spørsmål til Utenriksministeren blir derfor om hva slags maktmidler norske myndigheter er villige til å benytte hvis dette ikke etterkommes, og om det foregår en politisk prosess for å søke å finne en løsning på denne russiske uakseptable aktiviteten som må stoppes snarest?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det russiske forskningsinstitutt for Arktis og Antarktis har oppført fundamentene til en ny satelittstasjon i Barentsburg, uten å ha tillatelse etter svalbardmiljøloven. Det er Sysselmannen på Svalbard som er ansvarlig for forvaltningen og håndhevingen av svalbardmiljølovens bestemmelser, og eventuelle overtredelser og brudd på loven vurderes og håndteres av Sysselmannen. Saken gjelder forvaltningen av svalbardmiljøloven, og involverer Sysselmannen som forvaltningsmyndighet og forskningsinstituttet som tiltakshaver. Saken omhandler ikke forholdet mellom Norge og Russland.

Som ledd i sakebehandlingen etter svalbardmiljøloven varslet Sysselmannen i desember 2011 krav om fjerning av fundamentene og gjenoppretting av miljøtilstanden, og forskningsinstituttet fikk mulighet til å kommentere Sysselmannens varslede vedtak. Etter en vurdering av instituttets merknader har Sysselmannen opprettholdt vedtaket, og krever i brev av 17.2.2012 fjerning av fundamentene og gjenoppretting av miljøtilstanden i medhold av svalbardmiljøloven § 93.

Som et ledd i saksbehandlingen kan dette vedtaket påklages til departementet innen tre uker etter at avgjørelsen ble fattet, og vedtaket er ikke endelig før denne fristen er utløpt. Videre er det gitt en frist til 15. mai 2012 for fjerning av fundamentene og gjenoppretting av miljøtilstanden, slik at det skal være tid til å etterkomme pålegget. Sysselmannen har uttrykt at han har tillit til at vedtaket følges opp av forskningsinstituttet. Videre er det Sysselmannen som vil håndheve vedtaket, dersom det ikke etterkommes.

Forskningsinstituttet beklager i et brev av 12.3.2012 at de har begått brudd på regelverket. De opplyser at de nå vil søke om å få oppføre satelittstasjonen, og har startet forberedelsene til en søknadsprosess. De ber samtidig Sysselmannen utsette iverksettelsen av vedtaket som krever fjerning og gjenoppretting, slik at de kan få gjennomført en søknadsprosess for tiltaket. Forskningsinstituttet varsler også at de vil påklage Sysselmannens vedtak hvor fjerning og gjenoppretting kreves, og Sysselmannen har nå dette brevet til vurdering.