Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:992 (2011-2012)
Innlevert: 06.03.2012
Sendt: 07.03.2012
Besvart: 15.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til møte med Statens vegvesen og kontroll av trailere på Løten under komitereise i februar. Leder for kontrollen kunne fortelle at ved mange tilfeller av ulike ulovligheter på vogntog så var det et stort problem at verken politijurister eller politiet hadde ressurser til å bøtelegge på stedet, med det resultat at vogntogene slapp unna bøter og kjørte videre. Transportorganisasjoner bekrefter at dette er et stort problem.
Hva vil statsråden foreta seg for å øke politiets ressurser ved kontroll?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Da Politidirektoratet ble opprettet i 2001 ble ansvaret for etatsstyring og ressursfordeling delegert fra Justisdepartementet. Det er Politidirektoratet som fordeler totalbudsjettet til politidistriktene. Politidistriktet tildeles en ramme, og det er opp til politimesteren å anvende ressursene i politidistriktet på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat på alle områder politiet har ansvar for. Det er politimesterens ansvar å disponere tildelte ressurser på en slik måte at det sikres en god oppgaveløsning i politidistriktet og det over hele året.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Fredriksen er forelagt for Politidirektoratet som igjen har forelagt spørsmålet for politimesteren i Hedmark. Fra Politidirektoratets tilbakemelding siteres følgende:

«I Hedmark politidistrikt er det alltid en politijurist som har vakt. Vakthavende politijurist (vaktjourhavende), har stående ordre om å utstede forelegg (straksforelegg) på kveld og natt når det er behov for dette. Utenlandske lovovertredere er prioritert, også i saker fra Tollvesenet, eller når utenlandske tungtransportsjåfører blir tatt i en kontroll.

Dersom lovovertrederen er norsk statsborger og/eller bor i Norge, vil politiet kunne få tak i vedkommende på et senere tidspunkt. I disse tilfellene er behovet for straksforelegg ikke i samme grad til stede. I disse tilfellene må det derfor foretas en vurdering opp i mot politiets totale ressursbruk. Det samme gjelder også i ordinær arbeidstid.»

Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at disse personene slipper unna en reaksjon fra politiet.