Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:993 (2011-2012)
Innlevert: 06.03.2012
Sendt: 07.03.2012
Besvart: 14.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Etter det jeg forstår er det manglende harmonisering mellom betaling for vogntog på ferjer (ferjeregulativenes lengdeinndeling) og lengde på ulike typer vogntog. Det medfører at vogntog kan få betydelig økt ferjetakst som følge av at lengden på vogntog så vidt overstiger en takstgruppe.
Vil statsråden ta initiativ til at det blir sett nærmere på en bedre harmonisering mellom takst og vogntoglengde slik at næringen ikke opplever å måtte betale dyrt for en ferjeplass som ikke fullt ut benyttes?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Dette spørsmålet er tidligere vurdert i forbindelse med en henvendelse fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF). NLF foreslo en justering av lengdegruppene B8, B9 og B10. Dette forslaget ville innebære lavere takster for vogntog mellom 17,00 m og 17,50 m og mellom 19,00 m og 19,50 m. En slik endring av lengdegruppene vil føre til reduserte billettinntekter. For alle ferjesamband som er konkurranseutsatt vil dette i henhold til kontrakten kunne utløse krav om kompensasjon for tapte inntekter som følge av endringer av en slik art. For de sambandene som fortsatt drives under rammetilskuddsordningen vil reduserte inntekter kunne føre til krav om høyere tilskudd. Å anslå hvor stort inntektstap en slik endring vil føre til, krever omfattende beregninger. Fylkeskommunene vil måtte dekke eventuelt tapte inntekter i fylkesvegsambandene.

Riksregulativet er inndelt i lengdegrupper fordi lengden på kjøretøyene bestemmer hvor mye dekksplass de opptar. Dette forholdet endrer seg ikke selv om det foretas endringer i tillatte vogntoglengder i Norge. På denne bakgrunn er det ikke aktuelt å gjøre endringer i lengdegruppene i Riksregulativ for ferjetakster.