Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:995 (2011-2012)
Innlevert: 07.03.2012
Sendt: 07.03.2012
Besvart: 13.03.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Den lovgivende forsamlingen i St. Petersburg vedtok nylig en lov som gjør det straffbart å arbeide i åpenhet for likestilling for LHBT-personer. Lignende lover er tidligere vedtatt i Ryazan, Arkhangelsk og Kostroma. Lovene er i strid med menneskerettighetene og Russlands internasjonale forpliktelser. Norske myndigheter har gjentatte ganger uttrykt bekymring for LHBT-personers situasjon i Russland og protestert mot innsnevringen av denne gruppens ytringsfrihet.
Hvordan vil UD jobbe videre med disse spørsmålene?

Begrunnelse

29. februar ble den såkalte "antipropagandaloven" vedtatt i St. Petersburg. I lovteksten forbys "distribusjon av offentlig informasjon som kan skade helse, moralsk og åndelig utvikling av mindreårige, herunder om de har misoppfatninger om den sosiale ekvivalens av tradisjonelle og utradisjonelle ekteskap". Bryter man loven kan man straffes med bøter i størrelsesorden 5 000 rubler opp til en million rubler.
Amnesty International er blant menneskerettighetsorganisasjonene som har protestert i forkant av lovvedtaket, det samme har flere lands myndigheter gjort, blant annet Norge.
Tilsvarende lovforslag er tidligere vedtatt i andre deler av Russland. Vedtaket i St. Petersburg føyer seg inn i en serie angrep på ytringsfriheten for LHBT-personer i vårt naboland Russland.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil først vise til mitt svar 2. desember 2011 på skriftlig spørsmål om diskrimineringen av LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i Russland fra stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H).
Lovforslaget i St. Petersburg ble signert av guvernøren 7. mars. Amnesty International uttrykker i et brev til meg bekymring for at slike lover kan bli vedtatt i flere regioner, og i verste fall for hele føderasjonen.
Som jeg skrev i desember, deler jeg bekymringen for LHBT i Russland. Lovene er i strid med grunnleggende menneskerettigheter nedfelt i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Russland har sluttet seg til. Lovene bryter retten til ikke-diskriminering og hindrer seksuelle minoriteters rett til fri ytring. Slike lover kan bidra til ytterligere diskriminering av disse gruppene i Russland.
Norge reagerer på slike saker. Vår generalkonsul i Murmansk tok dette opp da den lovgivende forsamling i Arkhangelsk fylke vedtok en slik lov i fjor.
I St. Petersburg har vår generalkonsul, sammen med 11 andre europeiske kolleger tatt opp saken med bymyndighetene. I brev og i møte har vi vist til at lovforslaget ikke samsvarer med Europarådets retningslinjer for bekjempelse av diskriminering av seksuelle minoriteter.
Det tyder på en utbredt holdning når lover som diskriminerer seksuelle minoriteter vedtas i flere byer i Russland. I tillegg til å reagere på de konkrete lovforslagene, vil vi være i kontakt med det sivile samfunn og sentrale myndigheter om dette spørsmålet.
Våre utenriksstasjoner i Russland har løpende kontakt med representanter for LHBT-miljøet, og legger vekt på å vise åpen støtte til LHBT-organisasjoner og –aktiviteter og fremme norske holdninger til LHBT-rettigheter. Både ambassaden i Moskva og generalkonsulatet i St. Petersburg gir økonomisk støtte til LHBT-filmfestivaler.
Europarådet, OSSE og FN er viktige fora for diskusjon med russiske sentrale myndigheter om LHBT-personers rettigheter.
Norge tok initiativ til et innlegg som ble holdt i OSSEs faste råd 16. februar mot diskriminering av seksuelle minoriteter i Russland. I Europarådet bidrar vi til et prosjekt som har som formål å opprette en egen LHBT-enhet i Europarådet. I FN vil Norge arbeide for at diskriminering basert på seksuell legning fortsetter å stå på FNs agenda, blant annet gjennom støtte til FNs høykommissær for menneskerettigheters arbeid på dette feltet, både politisk og finansielt.
Avslutningsvis vil jeg derfor forsikre representanten om at Norge vil fortsette å bruke alle relevante kanaler for gi uttrykk for våre bekymringer overfor Russland i disse sakene og gi uttrykk for vår forventning om at russiske myndigheter respekterer sine internasjonale forpliktelser på dette området.