Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:997 (2011-2012)
Innlevert: 07.03.2012
Sendt: 07.03.2012
Besvart: 19.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Hva er de totale bilrelaterte avgiftene alt inkludert, dvs. merverdiavgift på drivstoff, merverdiavgift på nybilkjøp, Co2-avgift tilknyttet bilbruk, bompenger, etc. for 2012?

Begrunnelse

Statsbudsjettet har poster knyttet til særavgifter på bilbruk på Kap 5536, engangsavgift som inneholder poster på årsavgift, omregistreringsavgift og kap. 5538, såkalt veibruksavgift på drivstoff, som utgjør bensin og dieselavgiften. I tillegg har man kap. 5542 om avgifter på mineralolje og smøreolje, og kap. 5543 Co2-avgift. Det ønskes spesifisert hvor mye av både Co2-avgift og merverdiavgift som er bilrelatert. Merverdiavgiften skal spesifiseres på hva den knytter seg til.
Om vi har utelatt noen skatter eller avgifter i oppramsingen som bør regnes inn, ber vi om at dette også tas med.
Vi ønsker så oppdaterte tall som mulig på bompenger. Har man ikke reviderte tall, ønsker vi anslag for 2012.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Tabellen nedenfor viser anslåtte inntekter fra alle bilrelaterte avgifter i 2012 fordelt på kapittel og post. Disse særavgiftene anslås å utgjøre i overkant av 53 mrd. kroner i 2012.

Tabell 1. Anslått bokførte inntekter fra bilrelaterte særavgifter fordelt på kapittel og post.

Kap Post Beskrivelse Anslått bokført inntekt 2012, mill. kr.

5536 Avgift på motorvogner mv.

71 Engangsavgift 21 600

72 Årsavgift 9 350

73 Vektårsavgift 342

75 Omregistreringsavgift 2 350

5538 Veibruksavgift på drivstoff

70 Veibruksavgift på bensin 6 850

71 Veibruksavgift på autodiesel 10 300

5543 70 CO2-avgift 2 700*

Sum 53 492

* Beregnet med utgangspunkt i opplysninger fra Toll- og avgiftsdirektoratet om inntekter fra CO2-avgiften i 2011.

Kilde: Prop. 1 LS (2011-2012) Skatter, avgifter og toll 2012.

Grunnavgift på mineralolje (kap. 5542 post 70) omfatter ikke mineralolje som benyttes i biler. Slik mineralolje omfattes av veibruksavgiften. Avgift på smøreolje (kap. 5542 post 71) omfatter ulike typer smøreolje som benyttes til mange ulike formål. Derfor regnes verken grunnavgift på mineralolje eller avgift på smøreolje som bilrelaterte avgifter.

Merverdiavgiften er en generell forbruksavgift. Hovedregelen er at alle varer og tjenester skal ilegges merverdiavgift med en sats på 25 pst. Det finnes imidlertid en del reduserte satser og unntak for bestemte varer og tjenester. Siden merverdiavgiften er en generell avgift på forbruk, mener jeg det ikke blir riktig å anse merverdiavgiften på drivstoff, nye biler og lignende som en bilrelatert avgift. Ved innrapportering av merverdiavgift til Skatteetaten blir det ikke skilt mellom ulike typer varer og tjenester. Det er derfor heller ikke mulig å oppgi gode anslag for merverdiavgift betalt på drivstoff, kjøp av ny bil og lignende.

Inntektene fra bompenger anslås til i overkant av 9 mrd. kroner for 2012, fordelt på om lag 5,6 mrd. kroner fra bompenger på riksveger og om lag 3,6 mrd. kroner fra bompenger på fylkesveger (inkl. Oslo kommune). Dette er imidlertid betaling fra brukerne av veiene som går til bompengeselskapene direkte til finansiering av veiprosjekter og kollektivtiltak.

Lenke til svaret med tabell:

http://www.stortinget.no/dok15-201112-997-vedlegg

Lenke til svaret med tabell