Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:999 (2011-2012)
Innlevert: 07.03.2012
Sendt: 07.03.2012
Besvart: 14.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I budsjettet for 2012 ble det vedtatt mer fleksible tildelingsregler for gr.2-biler til barn og unge under 18 år gjeldende fra 01.01.2012. Nye og gamle søknader sendes nå inn, men blir ikke behandlet da det fremdeles ikke er utsendt rundskriv om endringen.
Hva er årsaken til at det fremdeles ikke er sendt ut nye retningslinjer med endringen regjeringen selv foreslo, og vil statsråden nå sørge for hastebehandling av disse sakene?

Begrunnelse

I forbindelse med budsjett 2012 foreslo regjeringen mer fleksible tildelingsregler av Gr.2-biler for barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Det var også lagt inn midler til å dekke de forventede utgiftene til dette i budsjettet. Endringen trådte i kraft fra 01.01.2012, og med bakgrunn i at dette er en sak som regjeringen kunne forutse utfallet av burde et rundskriv være utsendt i løpet av desember 2011. Bilkontoret Nav Vest har nå stanset saksbehandlingen av bilsøknader fra de som søker bil til barn og unge på grunn av "manglende praksis på området". De venter på et rundskriv med retningslinjer på hvordan de skal forholde seg til endringene som ble vedtatt i begynnelsen av desember. En familie som har henvendt seg er snart oppe i tre år siden de satte i gang med å søke. Når de tidligere har fått behandlet sin sak burde det være enkelt å ta saken opp igjen. Det å stanse saksbehandlingen er en praksis som Bilsenter Vest har lagt seg på, mens opplysninger jeg har mottatt tyder på at på Tynset både behandler de sakene raskt (12 uker) og gir medhold.
Nav og bilkontorene er ikke søkernes motpart i slike saker, men de skal sørge for at søkere få råd og veiledning og sine rettigheter oppfylt.
I 2011 fremmet FrP et forslag om å endre tildelingsreglene for gruppe-2 biler. Regjeringen ville ikke støtte forslaget, men har lovet å se på ordningen da mange over 18 år med behov for kassebil får avslag. Jeg har mottatt mange nye henvendelser fra foreldre med barn over 18 år, og fra voksne som helt klart har behov for Gr.2-kassebil, men som med dagens regler får avslag og jeg håper derfor på vegne av disse at gjennomgangen av ordningen kan gå raskt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Ved behandlingen av Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 15 S (2011-2012) den 5. desember 2012 sluttet Stortinget seg til å gjøre endringer i regelverket for tildeling av gruppe 2-biler til barn og unge under 18 år med sterkt begrenset gangfunksjon. Budsjettvedtaket ble fulgt opp av forskrift 22. desember 2011 nr. 1489 om endring i forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel med virkning fra 1. januar 2012. Endringen ble kunngjort i Norsk Lovtidend 6. januar 2012.

Jeg har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet, som opplyser at det 3. januar 2012 ble gitt skriftlig informasjon til bilsentrene og klageinstansen om den aktuelle endringen med beskjed om at bilsaker behandles i henhold til forskriften så snart denne ble publisert. I følge direktoratet behandler alle bilsentrene nå søknader i henhold til den nye forskriftsbestemmelsen.

Når det gjelder interne retningslinjer (rundskriv) vedrørende endringen, opplyser Arbeids- og velferdsdirektoratet at det er utarbeidet et utkast som nå er på intern høring i etaten. Direktoratet legger opp til at retningslinjene vil bli fastlagt og publisert i løpet av uke 11.

Jeg legger på denne bakgrunn til grunn at etaten fortløpende behandler nye søknader, herunder de som gjelder tildeling av gruppe 2-biler til barn og unge under 18 år med sterkt begrenset gangfunksjon.