Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1001 (2011-2012)
Innlevert: 07.03.2012
Sendt: 08.03.2012
Besvart: 20.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justisministeren nå sørge for at Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt blir tilført tilstrekkelige midler til å drifte så vel gamle som nye stillinger, slik at distriktet får en fullt ut operativ polititjeneste?

Begrunnelse

Haugaland- og Sunnhordland har gjennom en årrekke vært sultefôret på ressurser, noe som blant annet har medført manglende utrykning ved alvorlige situasjoner. Den vedvarende ressursmangelen i politidistriktet har også skapt økt utrygghet både for befolkningen i distriktet og de tjenestemenn som skal utøve den operative polititjenesten.
18. februar ble det kunngjort bl.a. i Haugesunds Avis at politidistriktet i 2012 skulle tilføres ti nyutdannede polititjenestemenn fra årets kull på politihøgskolen. Jubelen var naturlig nok stor da denne hyggelige nyheten ble kjent.
Denne medaljen har imidlertid også en bakside. Haugaland- og Sunnhordland har over lang tid vært blant de distrikt som har hatt lavest politidekning i forhold til antall innbyggere. I følge tidligere nevnte avisoppslag medfører den vanskelige ressurssituasjonen at hele 18 stillinger holdes ledige, da man ikke har midler til å drifte dem. Nye stillingshjemler er vel og bra, men uten tilstrekkelige midler til å drifte så vel nye som gamle stillinger er man dessverre like langt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har siden regjeringen tiltrådte fått økt sitt budsjett jevnlig. Politidistriktet fikk økte budsjettrammer også for 2012, inklusiv midler til 10 nye årsverk for tilsetting i førstelinjen.

Politidirektoratets budsjettoversikt viser at politidistriktet har en ramme på 188,6 mill. kr for 2012. Det er en budsjettøkning på 4,5 %, mens gjennomsnittlig budsjettøkning for politidistriktene er 3,5 % for samme periode. Det er politimesterens ansvar å optimalisere polititjenesten innenfor tildelte rammer, herunder å sørge for god bemanning.