Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1029 (2011-2012)
Innlevert: 12.03.2012
Sendt: 12.03.2012
Besvart: 19.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I Statsbudsjettene for 2011 og 2012 er det varslet en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene. Den teknologiske utviklingen fortsetter med uforminsket styrke, og for å holde tritt med denne utvikling har en stadig måtte gjøre "flikking" i avgiftssystemet.
Når vil statsråden legge frem en helhetlig sak om bilavgiftene for Stortinget?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I budsjettet for 2011 ble det varslet at Regjeringen ser behov for en helhetlig gjennomgang av avgiftene på både kjøretøy og drivstoff og at en derfor ville komme tilbake til dette i kommende budsjetter. I løpet av 2011 var departementet i kontakt med en rekke organisasjoner med interesse for bilavgiftene. De synspunkter som kom fram, uttrykte at bilavgiftene skal ivareta og balansere ulike, og til dels motstridende, hensyn. Samtidig er det viktig at statens inntekter fra avgiftene opprettholdes. Nedenfor gis en kort oppsummering av forslagene som fulgte Regjeringens helhetlige gjennomgang av bilavgiftene i budsjettet for 2012.

For å bidra til større forutsigbarhet om framtidige avgifter varslet Regjeringen i budsjettet for 2012 en omlegging til en mer generell veibruksavgift på drivstoff. Innen 2020 skal alle drivstoff ilegges veibruksavgifter etter energiinnhold i drivstoffet. Veibruksavgiften skal dekke eksterne kostnader og ivareta hensynet til statens inntekter. Regjeringen varslet også at det ikke er planer om å endre veibruksavgiftene for alternative drivstoff før 2015. I 2015 skal unntakene fra veibruksavgiften evalueres. Det ble også varslet at Regjeringen ikke har konkrete planer om å endre rammebetingelsene for elbiler. Helheten i rammebetingelsene for elbiler må imidlertid vurderes i årene framover på bakgrunn av utviklingen i salget av slike kjøretøy.

Regjeringen foreslo å fortsette omleggingen av engangsavgiften i miljøvennlig retning i 2012. Det ble lagt ytterligere vekt på CO2-utslipp, mens det ble lagt mindre vekt på motoreffekt. Det ble også innført en NOX-komponent i engangsavgiften. Endringene i avgiften ble gjennomført innenfor en om lag provenynøytral ramme. Det samlede avgiftnivået på bilavgiftene ble imidlertid redusert ved en reduksjon av omregistreringsavgiften, særlig for typiske næringskjøretøy. Mer utfyllende informasjon om Regjeringens forslag finnes i Prop 1 LS (2011-2012) Skatter, avgifter og toll 2012, avsnitt 4.5.