Skriftlig spørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1006 (2011-2012)
Innlevert: 08.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 26.03.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Innbyggarane i Eikefjord i Sogn og Fjordane reagerer sterkt på at den nye 420 kW linja vart lagd inn til busetnaden i Eikefjord ved klagehandsaminga i OED. Dei er svært overraska at OED har trossa kommunale vedtak og overprøvd konsesjonshandsaminga frå NVE. Innbyggarane er blant anna uroa over strålingsfaren frå den nye linja, og krev at ein reknar strålingsfaren ut frå full last på linja.
Vil statsråden sørgje for at strålingsfaren blir rekna ut frå full last på linja, og at innbyggarane blir orienterte om resultatet?

Begrunnelse

Statsråden er vel kjend med dei reaksjonane som har kome etter at Olje- og energidepartementet endra traseen gjennom Eikefjord ved klagehandsaminga av konsesjonssøknaden for den nye 420 kW linja mellom Ørskog og Sogndal. Blant anna har ein aksjonskomité i Eikefjord mot trase 1.0 sendt ei klage til kontroll og konstitusjonskomiteen 26.02 2012. Denne er sendt kopi av til OED 28.02.2012. Klagene går på sakshandsamingsfeil, habilitet og manglande vurderingar av strålingsfaren.
Det er svært viktig for innbyggarane i Eikefjord å få svar på desse spørsmåla, og å få ei endeleg avklaring på strålingsfaren, og kva konsekvensar det får for busetnaden i Eikefjord.
Derfor er det naudsynt at statsråden sørgjer for at spørsmåla blir svara på og at ein blir kjende med kva som er strålinga med full last på linja.
Ein vil derfor be statsråden sørgje for at dette blir gjort så snart som råd, og at desse resultata blir gjort kjent for innbyggarane i Eikefjord.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg vil først presisere at traseen Olje- og energidepartementet ga konsesjon til på strekningen mellom Tonheim og Monskaret var omsøkt av Statnett, og var del av NVEs konsesjonsbehandling på en fullverdig måte. Under klagebehandlingen ble denne traseen i likhet med de andre omsøkte alternativer befart av departementet Flora kommune var innkalt til å delta på departementets møte i Førde forut for befaringen og på selve befaringen etterpå. Saksbehandlingen for alle aktuelle trasealternativer under klagebehandlingen fulgte de krav som fremgår av forvaltningsloven, og den praksis som følger av energiloven og oreigningslova.

Til grunn for Olje- og energidepartementets klagevedtak av 21.desember 2011 for strekningen Tonheim - Monskaret ligger en samlet vurdering av alle ulempene og fordelene ved de omsøkte traséalternativene. Det fremgår av vedtaket at den trasé som ble vedtatt var å foretrekke blant annet av hensyn til friluftsliv, reiseliv/turisme, kulturminner /kulturmiljø og inngrepsfrie områder. Videre vektla departementet at den vedtatte trasé er vurdert som bedre for fugl. Det ble i vedtaket lagt vekt på at parallellføring med eksisterende ledninger var å foretrekke fremfor fremføring av ledning i nye landskapsrom hvor bebyggelse er uberørt av større kraftledninger.

Jeg gjør oppmerksom på at det er Statens strålevern som er ansvarlig for de forskrifter og retningslinjer som gjelder for all eksponering vi blir utsatt for fra elektromagnetiske felt. Det fremgår av St.prp. nr. 66 (2005-2006) at magnetiske felt nå kjennetegnes ved relativt god kunnskapsavklaring. Fagmyndigheten legger til grunn at all eksponering fra elektromagnetiske felt skal være forsvarlig. Det settes dermed kriterier for når og hvilken risiko som kan aksepteres. Gjeldende forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg er omtalt i St.prp. nr. 66 (2005-2006). Her fremgår det at ved alle planer, blant annet om kraftledninger ved bygg, skoler og barnehager, skal eksponeringssituasjonen kartlegges, og mulige tiltak for å redusere magnetfelt og konsekvenser av tiltak skal drøftes.

Det gjennomsnittlige magnetfeltnivået som tilsier utredninger, jf. St.prp. nr. 66 (2005- 2006), er 0,4 mikrotesla. Dette betyr imidlertid ikke at tiltak alltid skal gjennomføres. Kun ytterst få boliger langs ny 420 kV kraftledning Ørskog-Sogndal vil bli eksponert for gjennomsnittlige magnetfeltnivå over 0,4 mikrotesla. For videre omtale og vurdering av dette spørsmålet vises det til konsesjonsvedtaket, hvor departementet ikke fant grunnlag for å pålegge avbøtende tiltak av hensyn til elektromagnetiske felt.

Olje- og energidepartementet bygger på at forskningsresultater ikke gir holdepunkter for å anta at det er en sammenheng mellom høyere magnetfeltbelastning i kortere tidsrom og helseeffekter hos barn eller voksne. Jeg kan derfor ikke se at det er aktuelt å foreta en magnetfeltberegning basert på maksimal strømbelastning for den traseen som ble vedtatt for kraftledningen mellom Tonheim og Monskaret.