Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1009 (2011-2012)
Innlevert: 08.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 14.03.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil kommunal- og regionalministeren vurdere ulike tiltak som eksempelvis tidsfrister for kommunene når det gjelder utarbeidelse av reguleringsplaner, for at ikke dette skal ta uforholdsmessig lang tid?

Begrunnelse

Utarbeidelser av reguleringsplaner/kommuneplaner tar ofte svært lang tid i mange kommuner. Dette kan blant annet skyldes konflikter der fylkesmannen spiller en aktiv rolle. Lang behandlingstid setter ofte utbyggingsplaner på vent og skaper ofte stor frustrasjon hos både innbyggere og næringsliv.
I Hå kommune i Rogaland vedtok man eksempelvis å utarbeide en reguleringsplan i et område i 2007. Nå fem år senere er denne fortsatt ikke utarbeidet og alt står på vent. Kommunen vil ikke engang tillate og bygge så mye som en garasje eller lignende i området før planen er ferdig behandlet. Dette skaper naturlig nok stor frustrasjon for de som eier eiendom i området.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Plan- og bygningsloven har noen regler om tidsfrister i forbindelse med planleggingen. Det er i § 12-11 gitt en 12 ukers frist for kommunen til å behandle private reguleringsforslag og ta stilling til om forslaget skal fremmes og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Etter § 12-12 er det en frist på 12 uker for kommunestyret til å behandle planforslaget etter at det er ferdigbehandlet. I tillegg er det i plan- og bygningsloven § 5-4 siste ledd fastsatt at eventuell innsigelse må fremmes innen høringsfristen.

Den kommunale planleggingen bygger på demokrati og medvirkning, og i planen skal ulike interesser avklares og samordnes. Dette er viktig, men jeg er klar over at arbeidet med reguleringsplaner ofte kan ta tid. Det kan være ulike grunner til dette. Det kan skyldes at kommunen har kapasitetsproblemer og må prioritere andre oppgaver, og det kan skyldes at en plan berører ulike interesser som det tar tid å avklare. Jeg ser det ikke som aktuelt å innføre nye tidsfrister for kommunene i forbindelse med planarbeidet, utover de frister som gjelder i dag.