Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1010 (2011-2012)
Innlevert: 08.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 14.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hvordan sikres barn som oppholder seg i Norge mens de venter på uttransport rett til nødvendig helsehjelp?

Begrunnelse

En gutt på 8 år som har bodd i Norge siden han var ett år og som sliter med sykdom som medfører vansker med å spise tilstrekkelig, søvnvansker og i de verste tilfeller pusteanfall, skriver Raumnes.no den 01.03.2012. Legenes faglige vurdering av gutten er at han bør opereres. Pasienten var klarert for operasjon, men før operasjonen kunne gjennomføres fikk gutten og hans foreldre utvisningsvedtak. Dette medførte at det offentlige helsetilbudet forsvant og dermed ble den planlagte operasjonen innstilt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket trådte i kraft 1. januar i år. Denne forskriften erstatter og viderefører regler om rett til helsehjelp som ble vedtatt i prioriteringsforskriften 30. juni i fjor. I tillegg regulerer den nye forskriften rett til omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket.

Barns rett til helse- og omsorgstjenester er regulert i den nye forskriften § 4. Her framgår det at alle personer under 18 år har rett til øyeblikkelig hjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a første ledd og § 2-1 b første ledd, nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd og nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd første og andre punktum. Dette innebærer at alle barn som oppholder seg i riket har tilnærmet full rett til helsehjelp, uavhengig av oppholdsstatus og oppholdets lengde. Unntak gjelder hvis ”hensynet til barnet tilsier at hjelpen ikke skal ytes.” Dette må avgjøres ut fra en faglig vurdering, og kan for eksempel være tilfelle der helsepersonellet har sikker kunnskap om at barnet snart skal forlate landet, og det vil være uforsvarlig å starte en behandling som ikke kan sluttføres.

I reguleringen av barns rett til helse- og omsorgstjenester er det lagt vekt på å følge opp FNs konvensjon om barnets rettigheter, slik at barn som oppholder seg i Norge, blir sikret nødvendig hjelp. Etter min vurdering har vi fått på plass regler som sikrer barns rett til helsehjelp på en god måte. Spørsmål om når hensynet til barnet tilsier at hjelpen ikke skal ytes, må bero på en faglig vurdering av det aktuelle helsepersonellet. Jeg viser også til helsepersonelloven § 4, som har nærmere regler om at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.