Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1011 (2011-2012)
Innlevert: 08.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 22.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Når vil RV-2 i Hedmark være ferdig utbygd?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Gjennom behandlingen av Prop. 104 S (2010-2011), jf. Innst. 372 S (2010-2011), har Stortinget sluttet seg til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av rv 2 på strekningen Kongsvinger – Slomarka. Anleggsarbeidene startet opp i september 2011, og prosjektet er forutsatt åpnet for trafikk i 2014.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det vurdert som aktuelt å prioritere statlige midler til utbygging av rv 2 på den gjenstående strekningen mellom Slomarka i Hedmark og Nybakk i Akershus, forutsatt tilslutning til et opplegg for videre bompengefinansiering av utbyggingen. De endelige prioriteringene etter 2013 vil imidlertid skje gjennom det pågående arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. Jeg vil arbeide for kontinuitet i den videre utbyggingen av rv 2 mellom Kongsvinger og Nybakk, forutsatt at nødvendige avklaringer foreligger.