Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1014 (2011-2012)
Innlevert: 08.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 14.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Undertegnede har mottatt en henvendelse fra en Nav bruker, samt fått tilgang på sakspapirer som kan indikere på at man ikke har fått utbetalt AAP for riktig antall dager i 2010. I vedtaket fra Nav fremkommer det at man skal ha 261 utbetalingsdager, mens faktisk utbetalt er 251 dager.
Kan statsråden garantere at alle som mottok TU og ble overført til AAP i 2010 har fått utbetalt riktig antall dager, og når kan Nav brukerne forvente å få utbetalt de ti dagene som ikke er utbetalt for 2010?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt en henvendelse fra en Nav-bruker, samt fått tilgang på sakspapirer som kan indikere på at man ikke har fått utbetalt Arbeidsavklaringspenger (AAP) for riktig antall dager i 2010.
1. mars 2010 ble de som gikk på midlertidig uførestønad (TU) ført over til den nye ordningen, Arbeidsavklaringspenger (AAP) med overgangsregler. Det kan tyde på at de brukerne som ble overført til AAP med overgangsordning har fått mindre utbetalt enn det opprinnelige vedtaket fra Nav. Antall utbetalingsdager fra Nav i 2010, jf. ordinært vedtak viser 261 utbetalingsdager, mens det man faktisk har fått utbetalt er 251 dager.
Vedkommende som har kontaktet meg reagerer på at man fikk 10 dager mindre utbetalt i 2010 enn i 2009. Etter å ha kontaktet Nav ved flere anledninger har man fått til svar at: "det jevner seg ut". Vedkommende har rettet flere henvendelser gjennom 2011, om når det vil jevne seg ut. Nav henviser til at det ved noen anledninger i løpet av året er det tre utbetalinger i en måned. I utgangspunktet skulle ikke antall utbetalinger ha noe å si. Det interessante er antall dager man får utbetalt for.
Et av hovedspørsmålene til denne Nav brukeren er når kommer de ti dagene som mangler for 2010 til utbetaling. Man kunne kanskje tro at når overgangsperioden var over, at utbetalingene for de ti dagene som var forskjøvet, ville bli utbetalt. Dette har ikke skjedd, og man kan anta at dette også gjelder for de til sammen omlag 50.000 personene som ble omfattet av overgangsreglene.
I brev fra Nav om innføring av arbeidsavklaringspenger og meldekort fra 1. mars 2010, mottatt 03.12.2009, til vedkommende som har henvendt seg, fremkommer det følgende: "På grunn av overgang til etterskuddsvis utbetaling, kan de to utbetalingene du får i mars være lavere enn månedsutbetalingen i februar. Dette skyldes kun en forskyvning av når pengene blir utbetalt, og til sammen vil du motta det beløpet du har krav på".
Undertegnede har ingen problem med å skjønne at man kan få en forskyvning av utbetalingstidspunktet når man går over til en ny ordning og er omfattet av overgangsregler. Men det undertegnede har store problemer med å skjønne er at det forsvinner ti utbetalingsdager, samt når man kan forvente at disse dagene blir utbetalt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Arbeidsavklaringspenger gis for fem dager per uke. Dagsatsen utgjør årlig ytelse delt på 260. Dette følger av folketrygdloven § 11-17.

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad ble fra 1. mars 2010 erstattet av arbeidsavklaringspenger. For tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad innebar dette blant annet at en gikk fra delvis forskuddsvise månedlige utbetalinger til etterskuddsvise etterbetalinger hver fjortende dag.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at brukere som fylte vilkårene for tidsbegrenset uførestønad/arbeidsavklaringspenger i hele 2010, har fått utbetalt stønad for følgende antall dager:

- tidsbegrenset uførestønad for januar og februar 2010, dvs. 41 dager.

- arbeidsavklaringspenger fra 1. mars til 31. desember 2010, dvs. 220 dager.

Det totale antallet stønadsdager for 2010 var dermed 261. Fordi arbeidsavklaringspengene utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendte meldekort, ble stønaden for de siste to ukene i 2010 imidlertid først utbetalt i begynnelsen av 2011.

Jeg legger derfor til grunn at ingen brukere har mistet stønadsdager ved overgangen til arbeidsavklaringspenger.