Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1016 (2011-2012)
Innlevert: 08.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 12.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Beskytter norsk lovverk forbrukerne godt nok ved kjøp av flyreiser som av operatøren blir kansellert eller utsatt?

Begrunnelse

De siste dagers medieoppslag har vist at aktører i norsk luftfart og forbrukerrådet har ulik oppfatning av hvordan regelverket som beskytter forbrukere ved kjøp av flyreiser skal forstås. På denne bakgrunnen ber undertegnede statsråden redegjøre for om dagens regelverk tilfredsstiller flypassasjerenes forbrukerrettigheter.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er etter mitt syn rimelig balanse mellom flypassasjerenes rettigheter gjennom EU-lovgivningen og flyselskapenes ansvar. Samferdselsdepartementet har ansvar for sektorlovgivning som inneholder et rettighetsregime for flypassasjerer. Reglene dekker situasjoner der flyvningene blir forsinket eller kansellert, og situasjoner der passasjerer blir nektet ombordstigning (typisk ved overbooking eller bytte til fly med mindre setekapasitet). Denne beskyttelsen er sikret innenfor EØS gjennom en felles EU-lovgivning som er implementert også i Norge med basis i EØS-avtalen.

Lovgivningen styrker passasjerenes rettigheter ved at flyselskapene blir gitt et ansvar for å gi dekkende informasjon, aktiv bistand og, under gitte forutsetninger, betale passasjeren en standardkompensasjon. Det er formålet at denne styrkingen av passasjerrettighetene skal sikre passasjerene nødvendig informasjon og aktiv bistand i situasjoner der transporten ikke kan gjennomføres som forutsatt, uavhengig av årsak. Ved også å legge en plikt på flyselskapene til å utbetale en standardisert kompensasjon ved lengre forsinkelse, kansellering av flyginger eller nektet ombordstigning, dekkes for de fleste passasjerer også tap de har lidt, uten at det skal være nødvendig for dem å dokumentere tapet. Regelen om kompensasjon tjener her åpenbart også som insentiv for flyselskapene til å innrette driften på en slik måte at situasjonene med forsinkelser, kanselleringer og nektet ombordstigninger blir redusert til et absolutt minimum.

EU-lovgivningen supplerer det kontraktsrettslige ansvaret med utgangspunkt i transportavtalen og avtalen for billettkjøpet. Grunnleggende i denne situasjonen er at flyselskapene får vesentlig begrenset ansvar når såkalte force majeure-situasjoner oppstår. Til en viss grad aksepterer også EU-lovgivningen dette ved å frita selskapene for plikt til å betale kompensasjon ved ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet. Rettspraksis har lagt listen høyt for å akseptere ekstraordinære omstendigheter, særlig når disse rent faktisk ligger innenfor flyselskapenes kontroll. Samtidig er det grunn til å fremheve at ansvaret for dekkende informasjon og aktiv bistand/forpleining gjelder uansett, også ved ekstraordinære omstendigheter.

For øvrig er hele rettighetsregimet under evaluering i EU og en revisjon av rettighetslovgivningen kan forventes på bakgrunn av en offentlig høring som nå er avsluttet. (fotnote1)

Passasjerrettighetsregimet er ikke til hinder for at den enkelte passasjer kan forfølge individuelle tap som påløper direkte, og som er påregnelige ved at flyreisen ikke kan gjennomføres i henhold til avtalen. Det vil likevel være opp til en konkret vurdering om arbeidskonflikter innenfor egen organisasjon fritar flyselskapene for ansvar.

Avslutningsvis vil jeg peke på at det er nødvendig med felles initiativ for å styrke passasjerenes rettigheter, spesielt i en internasjonal bransje som luftfarten. En eventuell styrking av passasjerenes rettigheter i Norge vil bare ha begrenset gjennomslagskraft og kan vise seg veldig vanskelig og utfordrende å gjennomføre, og ikke minst kommunisere til passasjerene. Derfor følger jeg aktivt utviklingen i EU og viser igjen til den pågående prosessen med revisjon av EU-lovgivningen på dette området.

Dersom representanten Thommessen eller andre har synspunkt på hvordan regelverket på dette området bør utvikles, imøteser jeg gjerne mer konkrete vurderinger og innspill til dette.

------------------

Fotnote 1) Public consultation on the possible revision of Regulation (EC) No 261/2004 on air passenger rights

http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2012-03-11-apr_en.htm