Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1017 (2011-2012)
Innlevert: 09.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 16.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Folkehelseinstituttet la nylig fram tall som viser at rekordmange menn som har sex med menn ble smittet med hiv i 2011.
Hvordan vurderer statsråden situasjonen, og hvilke initiativ vil bli tatt for å styrke innsatsen mot hiv/aids i Norge?

Begrunnelse

Folkehelseinstituttets tall viser at det antallet nysmittede menn som har sex med menn (msm.) steg til 97 i 2011. Det er det høyeste nivået noensinne og tre ganger så høyt som på begynnelsen av 2000-tallet. Samtidig holder tallet for nysmittede heterofile seg stabilt høyt. Oslo er fremdeles klart overrepresentert når det gjelder smitte blant msm; men vi ser tendenser til at nysmitten sprer seg til andre byer. Medianalderen for nysmittede har steget til 37 år. Åtte av de nysmittede mennene i kategorien msm. er imidlertid under 25. Videre viser tallene at 27 msm. med innvandrerbakgrunn fikk påvist hivsmitte i fjor. 17 av dem ble smittet i Norge.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I ti år har vi sett en foruroligende økning av diagnostisert hiv-infeksjon blant menn som har sex med menn (msm.). Denne utviklingen deler vi med resten av Europa, og det er dessverre ingen klare tegn på at trenden vil snu med det første. Blant homo- og biseksuelle menn ble det i 2011 påvist 97 nye tilfeller av hiv-infeksjon i Norge. Det er det høyeste antallet hiv-positive påvist i denne gruppen noe år og en tredobling av antall årlig påviste tilfeller i forhold til situasjonen for ti år siden.

Dette er en utvikling som jeg tar på største alvor. Et økende antall personer som lever med hiv er en folkehelseutfordring som krever innsats fra mange sektorer. Det er viktig for samfunnet, og det er viktig for den enkelte som lever med hiv. Da Regjeringen i 2009 la fram den nasjonale hiv-strategien ”Aksept og mestring”, var ett av flere viktige grep å få på plass en tydeligere tverrsektoriell innsats i dette arbeidet enn tidligere. Hele seks departementer stilte seg bak strategien, og arbeidet så langt blir i disse dager oppsummert av Helsedirektoratet. I midten av april blir det også arrangert en to dagers midtveiskonferanse som skal bidra til å stake ut kursen for hvordan arbeidet med hiv skal drives framover i strategiperioden. Aktører som på ulikt vis arbeider spesielt med menn som har sex med menn, er invitert og vil forhåpentligvis bidra med nye ideer og innfallsvinkler.

I strategien blir de gruppene som er sterkest berørt av hiv og i størst risiko for å bli smittet med hiv, prioritert. Det gjelder blant andre menn som har sex med menn, som er den enkeltgruppen som har desidert høyest risiko for å bli smittet med hiv i Norge.

Det er mange enkeltfaktorer som må tas med når vi skal forsøke å forklare veksten i antall nye tilfeller med hiv blant msm. Det dreier seg her om seksuell smitteoverføring blant menn som ferdes i miljøer med stort smittepress, det vil si i miljøer hvor det er mange enkeltpersoner som lever med hiv innenfor samme miljø. Når vi også vet at mange ikke kjenner sin egen hiv-status, vil en beslutning om å la være å beskytte seg med kondom være en meget risikofylt strategi. Jeg vil understreke at det ikke ligger en automatikk i at alle som lever med hiv takler seksuelle situasjoner på en annen måte enn de som antar at de ikke er hiv-smittet. Det er derfor viktig at alle som lever med hiv får gode tilbud om hjelp til å mestre alle sider av livet med hiv.

Strategien ”Aksept og mestring” har to hovedmål som henger tett sammen med hverandre. Den første målsettingen er at nysmitte med hiv skal reduseres - særlig i grupper med høy sårbarhet for hiv; den andre er at alle som lever med hiv, skal sikres god behandling og oppfølging uansett alder, kjønn, seksuell orientering og/eller praksis, bosted, etnisk bakgrunn og egen økonomi.

For kort tid siden ble de norske resultatene fra den paneuropeiske spørreundersøkelsen European MSM Internet Survey (EMIS) presentert. 2096 homo- og biseksuelle menn i Norge svarte på spørsmål om livskvalitet, seksualliv, bruk av alkohol og andre rusmidler, samt hiv-testing og oppfølging etter en positiv hiv-test.

Undersøkelsen gir oss svært viktig kunnskap når vi skal meisle ut tiltak for å redusere hiv blant msm.

Det er spesielt to funn i undersøkelsen jeg mener understreker tiltakene som allerede ligger i strategien.

Det første handler om en nødvendig kursendring når det gjelder ubeskyttet sex. Undersøkelsen viser at 30 prosent av respondentene ikke brukte kondom ved siste samleie med en tilfeldig partner. Dette tallet gjenspeiler stor grad av risikofylt seksualadferd i miljøer med høy prevalens og andre seksuelt overførbare infeksjoner. I Norge sørger myndighetene for at det er god tilgang på gratis kondomer til ungdom, unge voksne og til msm. Dette har bidratt til en økning i bruk av kondom de siste ti årene. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at kondomene er lett tilgjengelige. Resultatene fra EMIS-undersøkelsen viser at det stadig er en stor gruppe msm som ikke bruker kondom i situasjoner der de åpenbart bør gjøre dette. For å få til en endring er vi avhengige av et tett samarbeid mellom myndigheter og sivilt samfunn som kan bidra til en normendring og økt mestring av kondombruk.

Det andre er at for mange i målgruppen ikke tester seg ofte nok. Minst én tredjedel var usikker på sin egen hiv-status, og kun 56 % hadde testet seg for en seksuelt overførbar infeksjon det siste året. Dette innebærer at flere kan ha en seksuelt overført infeksjon eller hiv uten at det er påvist.

I Europa regner vi med at de 20-30 prosentene som ikke selv er kjent med at de er smittet med hiv-viruset, står for over halvparten av all nysmitte til andre. Det er avgjørende at både helsetjenesten og menn som har sex med menn har høy bevissthet om hvor viktig testing er for å forebygge smittespredning. Helsedirektoratet anbefaler at lavterskeltilbudene for testing som finnes rundt om i landet videreutvikles, og at hiv-testing blir enda lettere tilgjengelig hos fastlegen. I tillegg vil tilbud om hurtigtest for hiv i løpet av 2012 bli lettere tilgjengelig som et supplement til konvensjonell testing. Olafiaklinikken vil om kort tid starte opp et eget testtilbud som inkluderer hurtigtest for blant andre msm. Sentrale lavterskeltilbud for test i Tromsø, Bergen og Trondheim har varslet at de ønsker å ta metoden i bruk når prosedyreveilederen er klar i løpet av få uker.