Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1019 (2011-2012)
Innlevert: 09.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 27.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I alternativsanalysen til Jernbaneverkets KS1 pilotprosjekt Eidsvoll- Hamar fra 13.06.2007 kom trasé H (dobbeltspor tilpasset eksisterende trase) og trasé G (ny østlig trasé uavhengig av eksisterende bane) likt ut med 6,6 av 7 poeng. Traséene ble også vurdert likeverdige på reisetid og naturødeleggelser, til tross for at trasé H har lengre reisetid og medfører jernbane langs Mjøsas strandsone.
Hvorfor ble trasé G på dette tidspunktet lagt i skuffen når selv Jernbaneverket vurderte traseene som likeverdige?

Begrunnelse

Jeg minner om at jeg har tatt opp andre momenter i denne saken i skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:217 (2010-2011) fra 02.11.2010, og skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:558 (2011-2012) fra 04.01.2012.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Konseptvalgutredningen for strekningen Eidsvoll – Hamar ble igangsatt i 2006 som et pilotprosjekt. En viktig hensikt var læring og metodeutvikling. Parallelt pågikk det konkret planlegging på fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Høsten 2009 ble det bestemt at KS1-prosessen skulle avsluttes uten at endelig sluttrapport forelå. På det tidspunktet var prosjektet allerede prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019.

I Jernbaneverkets arbeid med konseptvalgutredningen ble alternativ G og H sammenliknet på følgende vis:

- Konsept G tilfredsstiller målene om fullstendig frigivelse av Mjøsas strandlinje.

- Konsept G muliggjør ikke en etappevis utbygging som gjør det mulig å ta ut nytten av investeringene etter hvert som de foretas.

- Konsept G forutsatte en meget høy andel av Jernbaneverkets investerings- bevilgning i de årene utbyggingen av den lengste etappen skulle pågå.

- Konsept H gir en bedre situasjon, i forhold til dagens, når det gjelder strandlinjen, men vil likevel opprettholde jernbanen som en barriere mot Mjøsa på deler av strekningen.

- Konsept H kan bygges ut i kortere etapper, som kan settes i trafikk og komme samfunnet til nytte i takt med de investeringene som gjøres, samtidig som det gir mulighet til nødvendige investeringer i det øvrige jernbanenettet.

Ut fra en samlet vurdering av behov, mål, krav og årlige bevilgninger anbefalte derfor Jernbaneverket at videre planlegging ble basert på konsept H.