Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1022 (2011-2012)
Innlevert: 09.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 16.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Skoleskyss er et fylkeskommunalt ansvar. En god skoleskyssordning er viktig for å gi elevene muligheten til å ta den utdannelsen de ønsker.
Ser statsråden at dagens ordning i noen tilfeller kan medføre vesentlige ulemper for enkelte elever?

Begrunnelse

Jeg har fått innspill fra en elev i den videregående skolen i Telemark som har fått en veldig vanskelig reisevei gjennom skoleskyssordningen. Vedkommende er elev på musikklinjen og må transportere et tungt instrument til og fra skolen daglig. Reisene tar totalt tre timer og det blir meget tungvint for henne. Jeg ønsker statsrådens tilbakemelding på om dagens regelverk tilstrekkelig ivaretar elever i en slik situasjon.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmål til skriftlig besvarelse om skoleskyss for elever i videregående opplæring.

Opplæringsloven § 7-2 slår fast at elever i videregående skole som bor mer enn seks kilometer fra skolen har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse. Videre følger det av bestemmelsen at fylkeskommunen skal hjelpe til med å skaffe losji for elever som bor slik til eller som har så lang vei at de ikke kan benytte daglig skyss til skolen. Hovedformålet med lovreglene om skyss og innlosjering er å bidra til lik rett til opplæring uavhengig av foreldreøkonomi og bosted.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å oppfylle skyssrettighetene til elever i videregående skole, og følgelig også ansvaret for å oppfylle elevens rett til et forsvarlig skysstilbud. Dersom eleven eller elevens foresatte mener at skoleskyssen ikke er forsvarlig, for eksempel ved at den er organisert slik at eleven ikke får akseptabel reisetid eller at eleven må gå en urimelig lang distanse fram til transportmiddelet, kan vedtaket om skyss påklages etter forvaltningslovens regler.

Skyssrettighetene gjelder først og fremst elever som går på skole i det fylket de er bosatt. Rettighetene gjelder også elever som må gå på skole i et annet fylke for å få oppfylt retten til videregående opplæring. Fylkeskommunen har ikke ansvar for skyss når eleven velger ett annet tilbud om videregående opplæring enn det fylkekommunen gir.

Opplæringsloven inneholder ikke regler om hvor mange skoler det skal være i fylkekommunen eller hvor skolene skal ligge. Dette er det opp til fylkekommunen å avgjøre, og departementet kan ikke gi pålegg om hvordan skolestrukturen i fylkeskommunen skal være. Fylkeskommunen skal fastsette skolested for den enkelte eleven og i dette valget prøve å unngå for lang reisetid for elevene så langt dette er mulig ut i fra elevens rett til å velge utdanningsprogram, elevens bosted og skolenes beliggenhet. For elever som bor langt unna den aktuelle videregående skolen vil det kunne være utfordringer når det gjelder reisetid.

Jeg mener at dagens regelverk om skyss og innlosjering for elever i videregående opplæring ivaretar elevene på en god måte. Jeg viser også til at eleven selv har mulighet til å velge innlosjering hvis det er for stor avstand mellom hjem og skole.