Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1024 (2011-2012)
Innlevert: 09.03.2012
Sendt: 12.03.2012
Besvart: 23.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Staten bør sikre tilstrekkelige lokaler til sin virksomhet på en fornuftig og kostnadseffektiv måte. Det er primært Entra Eiendom som er satt til å gjøre den jobben. Nå jobber Entra Eiendom med å etablere et datasenter, dette i sterk konkurranse med mange private/kommunale aktører, som vil bruke eksisterende anlegg.
Mener statsråden det er ønskelig at en statlig aktør går i direkte konkurranse på denne måten, spesielt i lys av at flere datasentre har klaget over manglende oppbakking fra regjeringen i tidligere saker?

Begrunnelse

Entra Eiendom har lansert planer om å bygge Nord-Europas største datasenter, Greenfield Datacenter, over 33 600 kvadratmeter på en nyinnkjøpt tomt i Fet kommune. På Entras webside sier selskapet at:

"Entras hovedformål er å tilby lokaler for å dekke statlige behov, og å drive ut fra forretningsmessige prinsipper."

Entra skal altså eie og forvalte fast eiendom og annen tilhørende virksomhet (til eiendomsdriften).
Datasentervirksomhet er en spesialisert virksomhet på samme måte som nesten enhver annen industri/næring. I datasentervirksomhet utgjør selve eiendomsdelen 15-20 % av investeringene og en vesentlig mindre del av driftskostnadene. Nå skal Entra etablere et driftsselskap som skal drive datasenterdrift. Dette har selskapet aldri gjort før og det er dermed en forretningsmessig ny risiko.
Det fremkommer også i beskrivelsen av hva direktøren i prosjektet skal ha ansvar for. I sin søknad etter direktør for prosjekter sier rekrutteringsselskapet at de er

"ute etter en person som har god kunnskap om it-markedet og it-drift og som samtidig forstår mekanismene i markedet."

Og

"Den nye direktøren får totalansvar under utvikling og bygging, og skal arbeide med markedsposisjonering, salg og kontraktsforhandling med offentlige og private kunder og partnere både i Norge og internasjonalt." (kilde IDG.no, 20.02.12)

Dermed fremstår det som om selskapet går langt videre enn å tilby lokaler.
Flere kommuner/private aktører rundt omkring i landet har planer om å bruke fjellhaller til datasenter. I 2010 ble det forsøkt å få en ny datasentral fra forskningsstiftelsen Cern inn i de gamle Nato-hallene på Rennesøy. Forsøket mislyktes, og mange av aktørene da var kritisk til manglende handlekraft og støtte fra regjeringen, ref flere oppslag i blant annet Teknisk Ukeblad høsten 2010. Da fremstår det som til dels provoserende når et statlig selskap melder seg på i konkurransen. Man må spørre seg om dette er en relevant oppgave for et statlig eiendomsselskap.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norge har mange forutsetninger som er attraktive for lokalisering av datasentraler. Det forventes en betydelig økning i behovet på verdensbasis for denne type sentraler fremover. Bygging av datasentraler for lagring av data fra nasjonale og internasjonale aktører foregår i åpen konkurranse og i et marked som ikke er regulert.

Stortinget har ikke vedtatt særskilte begrensninger for Entras virksomhet som får anvendelse i denne sammenhengen. Ved behandlingen av St.meld nr. 29 (2008 -2009) uttrykte flertallet i komiteen (jf Innst. S. nr 264) at det

- ikke er behov for å pålegge ekstra restriksjoner knyttet til hva slags eiendommer Entra engasjerer seg i og

- ikke nødvendig å legge konkrete føringer på hvor stort areal selskapet leier ut til private

Verken i innstillingen eller i debatten i Stortinget fremførte de borgerlige partiene noe annet syn. Deres sentrale argument var at det burde åpnes for å privatisere Entra Eiendom AS. Etter forslag fra regjeringen i Prop. 83 S (2010-2011) Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper, vedtok Stortinget en slik fullmakt til å redusere statens eierskap ned mot 34 prosent. Dette arbeider regjeringen med.

Entra har en rekke leietagere med betydelig databruk, og ønsker å kunne dekke kundenes behov for lokaler også når det gjelder datasentraler. Datasenteret vil, dersom den nødvendige etterspørsel er tilstede, bygges på kommersielt grunnlag og uten offentlige subsidier.

Om Entra eventuelt skal engasjere seg i bygging av datalagringssenter er et spørsmål om enkelttransaksjoner som ikke legges frem for godkjenning av eieren. En eventuell beslutning om bygging av et slikt senter vil således være basert på forretningsmessige vurderinger i selskapet.

Når det gjelder arbeidet med å tiltrekke internasjonale kunder til norske datasentre vil jeg vise til at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)siden 2008 har bidratt aktivt til grunnlaget for norske søknader gjennom forstudier om grønne datasentre i Norge, og FAD har i samarbeid med andre departementer søkt å legge til rette for at norske søkere skal kunne nå opp i den internasjonale konkurransen.

I samarbeid med FAD og andre relevante departementer, har Nærings- og handels-departementet også fulgt dette arbeidet med stor oppmerksomhet, og støttet opp om de internasjonale kontaktene til flere aktuelle prosjekter. Innovasjon Norge er en viktig støttespiller i denne forbindelse, med sterk involvering av Innovasjon Norges kontorer så vel i de potensielle utenlandske investorenes hjemland som i de aktuelle norske fylkene, samt ved hovedkontoret i Oslo. Bl.a. gjør Innovasjon Norge en betydelig innsats for å koordinere og fremme et godt samspill mellom aktuelle norske vertskap i deres profilering i utlandet.