Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1034 (2011-2012)
Innlevert: 12.03.2012
Sendt: 12.03.2012
Besvart: 21.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Etter fremleggelsen av utkast til NTP fra fagetatene er det på ny medført usikkerhet for den viktige Stordalstunnelen i Etne kommune langs E134 Haukelivegen. Statsråden bør være kjent med at Statens vegvesen har forberedt byggestart rundt sommeren 2013 og at en stortingsproposisjon kan være klar denne sesjonen.
Hvordan vil statsråden sikre at Stordalstunnelen kan ha byggestart slik vegvesenet har planlagt?

Begrunnelse

Byggingen av Stordalstunnelen på E134 i Etne kommune var opprinnelig en del av bompengeprosjektet Teigland – Håland langs Åkrafjorden. Tunnelen var beregnet fullfinansiert og sluttført i perioden 1998 - 2001.
På grunn av kostnadsøkning ble byggingen utsatt. Prosjektet er nå inne i gjeldende Nasjonal Transportplan 2010 - 2019, med bevilgning i perioden 2011 – 2013.
Prioriteringen av prosjektet i NTP var betinget av at det ble lokal tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Dette bør statsråden kjenne til at er på plass. I tillegg er også reguleringsplanen vedtatt i Etne kommune.
Statsråden er nok like forbauset som meg over at et vegprosjekt med en bompengeandel på ca. 60 % og et prosjekt som ligger inne med byggestart neste år i gjeldene NTP er tatt ut av planen og attpåtil er avhengig av ekstra midler og fremdeles er utsatt i ytterligere minst seks år.
Jeg forventer derfor at statsråden frem til juni 2013 styrer på grunnlag av gjeldene NTP hvor prosjektet er finansiert. Jeg forutsetter dermed også at statsråden i forbindelse med de pågående budsjettforhandlingene i regjeringene får på plass de statlige midlene som skal til for å få byggestart i henhold til planen i 2013.
Avdelingssjef Astri Eide i Statens vegvesen region vest sier til lokalavisen Grannar den 29.02.12 at: ” Stortinget kan bestemme at Stordalstunnelen skal starte neste år dersom politikerne vil.”
Det synes jeg var godt sagt og jeg ser frem til at statsråden bidrar til å legge frem saken for Stortinget så snart som mulig slik at byggestart kan skje innen ett års tid.
Jeg vil også fremheve at det ikke må bli et vegbyggingsvakuum fra og med fremleggelsen av NTP den 29.02.12 og til Stortinget endelig har vedtatt planen i juni 2013. Det betyr med andre ord at statsråden må benytte seg av muligheten til å bygge mest mulig veg før den tid. Stordalstunnelen ligger derfor godt til rette for byggestart før NTP sluttbehandles ettersom finansieringen, planleggingen og rammeverket er på plass.
Jeg ber derfor på denne bakgrunn om statsrådens vurdering og fremdriftsplan for ny Stordalstunnel i Etne kommune.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er prosjektet E134 Stordalstunnelen prioritert i første fireårsperiode, fortutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging.

Jeg er innstilt på at prosjektet E134 Stordalstunnelen prioriteres i det pågående arbeidet med statsbudsjettet for 2013.