Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1035 (2011-2012)
Innlevert: 12.03.2012
Sendt: 12.03.2012
Besvart: 15.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Jeg viser til mitt spørsmål til finansministeren fra 12.02.11 om 14-dagers regelen for proviantering. Etter over ett år har fortsatt intet skjedd, men flere skipshandlere har gått konkurs og irritasjonen hos rederier stiger til tross for at ulike tollkontorer også ønsker endret praksis.
På denne bakgrunn spør jeg om statsråden er villig til å endre regelverket med virkning fra 1. juli 2012, slik jeg foreslo i fjor?

Begrunnelse

Jeg forventer at statsråden følger opp svar til Stortinget med konkret handling. Det er derfor skuffende at over ett år etter mitt spørsmål så er intet skjedd for verken skipsfartsnæringen, skipshandelsnæringen eller Tollvesenet.
Det er viktig med like konkurransebetingelser mellom EU og Norge for skipsfart og skipshandlere. I tillegg vil jeg anta at Tollvesenet har behov for å frigjøre arbeidsoppgaver for å ta seg av viktige ting fastsatt av Stortinget og toll- og avgiftsdirektoratet.
Derfor er det med undring jeg konstaterer at Toll- og avgiftsdirektoratet har brukt over et år på en sak der jeg oppfattet at finansministeren var enig i mitt syn.
14-dagers regelen må tilpasses moderne skipsfart hvor man i særlig offshoremarkedet kan ha ustabil varighet på oppdrag, også etter at oppdragene er gitt. De fleste vil ha oppdrag utenfor norsk tollområde i størstedelen av oppholdet sitt, men kan i enkelte tilfeller slite med selve 14-dagers-regelen.
Dagens regelverk medfører at svært mange rederier gir signaler om bunkring utenlands for å unngå norske problemer. Slik er ingen tjent med, og strider også mot Norges målsetninger som et godt maritimt vertsland.
Alle fartøyer som primært og hovedsakelig har sin virksomhet utenfor tollområdet til havs bør kunne få tildelt avgiftsfrie varer.
Jeg ber derfor om en tilbakemelding på finansministerens syn på min begrunnelse fra fjorårets spørsmål og en tilbakemelding på hvilken fremdriftsplan han ser for seg for å løse denne uheldige saken som koster svært mye tid, ressurser og penger for alle parter, inkludert staten.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til mitt svar 11. februar 2011 på spørsmål nr. 829 hvor det bl.a. fremgår at Toll- og avgiftsdirektoratet vil vurdere behovet for regelverksendringer.

Finansdepartementet har etterlyst status for arbeidet i direktoratet.

Direktoratet opplyser om at det er etablert en arbeidsgruppe som skal vurdere regelverket. Arbeidsgruppen har bl.a. hatt møte med Norske Maritime Leverandører og skipshandlere hvor bl.a. de ulike virkningene av 14-dagers regelen og EUs regelverk på området ble belyst. Arbeidet i direktoratet er imidlertid ennå ikke avsluttet.

Ifølge direktoratet kan det være ønskelig å sende forslag til endringer på høring i løpet av 2012. Finansdepartementet vil ta stilling til saken så snart direktoratets vurderinger og anbefalinger foreligger.