Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1037 (2011-2012)
Innlevert: 12.03.2012
Sendt: 13.03.2012
Besvart: 20.03.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Olavsvern base (OVB) ble vedtatt lagt ned i gjeldende langtidsplan for forsvaret. Når OVB var i drift var det mange forsvarsansatte med bosted Tromsø som brukte OVBE som fjernarbeidsted. Etter OVB ble nedlagt har forsvarets pendlere brukt kontorfellesskap på Langnes til fjernarbeid.
Mener forsvarsministeren at utnyttelse av slikt kontorfellesskap på Langnes i Tromsø bryter med St.prp. nr. 48 (2007-2008) og vedtak gjort i stortinget?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. mars 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg om bruk av Langnes som kontorfellesskap, samt foreløpig svar fra Forsvarsdepartementet av 22. mars 2012.

Personell som jobber ved dette kontorfellesskapet er i all hovedsak pendlere som har sin faste arbeidsplass ved forskjellige avdelinger i landet. Ifølge Forsvaret er den delen av bunkeren som i dag benyttes til fjernarbeid på Langnes etablert på lokalt initiativ, og tilfredsstiller bl.a. ikke krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Forsvaret har besluttet at kontorfellesskapet skal avvikles innen utgangen av juli 2012. En ansatt fra Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) vil imidlertid fortsatt utføre sitt arbeid med utgangspunkt fra Langnes etter juli.

Fjernarbeid er et nyttig personalpolitisk verktøy. St.prp. nr. 48 (2007-2008) angir at det skal gis rom for fleksibilitet i tjenesten, slik at de ansatte kan ivareta omsorgen for barn og familie i kombinasjon med egen og partners karriere. Dette inkluderer løsninger der personell med spesielle behov kan tilbys fjernarbeid eller annen relevant tilpasning av arbeidet.

Forsvarssjefens bestemmelser om fjernarbeid i Forsvaret setter en felles standard for praktisering av fjernarbeid, klargjør hvilke regler og føringer som gjelder ved fjernarbeid, og gir en mal for avtale om fjernarbeid mellom driftsenhet og den enkelte arbeidstaker.

I tråd med disse bestemmelsene kan forsvarssjefen ved behov beslutte å etablere fjernarbeidssenter. Ansvarlig sjef vil ta dette oppdraget med i sitt dimensjoneringsgrunnlag for den eiendom, bygg og anlegg vedkommende trenger til å kunne gjennomføre pålagt virksomhet. Dette vil sikre at blant annet krav til HMS, ressursbehov og medbestemmelse ivaretas.

Det vises for øvrig til brev av 5. mars 2012 til Stortingets president med svar på skriftlig spørsmål nr. 897 fra stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide om fjernarbeid som arbeidsform i Forsvaret.