Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1040 (2011-2012)
Innlevert: 13.03.2012
Sendt: 14.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Når ble Kongelig resolusjon om Norges statskalender endret, hva er årsaken til at dette viktige demokratiske verktøyet legges ned, og hvilke høringsrunder ble gjennomført før beslutningen om å legge ned Norges statskalender ble tatt?

Begrunnelse

Norges statskalender er en fortegnelse over konstitusjonelle organer og statsforvaltning.
Statskalenderen inneholder en komplett oversikt over statsinstitusjoner med opplysninger om antall ansatte, virksomhetsområder, organisering, budsjetter, ansvars-/ arbeidsområde m. m. Den har også oversikt over ansatte (med personalia), adresser og telefonnumre. Videre inneholder den oppdatert oversikt over Stortingets sammensetning, regjeringen og kongehuset.
Mange betegner statskalenderen som en informasjonens gullgruve og den er hyppig brukt av journalister, folkevalgte, jurister, statsvitere og mange engasjerte politiske borgere.
Statskalenderen har hjemmel i egen Kongelig resolusjon. I følge pressemelding fra Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet fremgår det at statsråd Aaserud har bestemt at Statskalenderen legges ned fra 1. januar 2012. Jeg har imidlertid ikke funnet at hjemmelsgrunnlaget for statskalenderen er fjernet eller endret.
Det er en vanlig forutsetning ved endring eller opphevelse av Kongelige resolusjoner og oppfølgingen av dem, at det først må foretas endring av Kongelig resolusjon før endring kan gjennomføres.
Slike endringer bør også avventes inntil relevante brukere og andre har fått anledning til å uttale seg. Statskalenderen gir en god oversikt over den historiske utviklingen av norsk forvaltning og utgjør både et viktig praktisk virkemiddel i dag, men også et viktig dokument for å dokumentere historien.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Norges statskalender legges ned da den ikke lenger brukes i samme grad som før. Departementenes servicesenter (OSS), som er ansvarlig utgiver, oppgir at antallet abonnementer er ca. 320. Det har vært en klar nedgang i abonnenter over tid. DSS gjennomførte i 2011 en representativ undersøkelse hos brukerne i det sentrale statsapparatet, offentlige etater, så vel som private abonnenter, som viste at Norges statskalender ikke lenger brukes som informasjonskilde om statsforvaltningen. Brukerne foretrekker gratis nettsider, som for eksempel Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), Regjeringen,no og de aktuelle etaters hjemmesider. Disse nettstedene erstatter langt på vei statskalenderen og kan videreutvikles ved behov. Undersøkelsen til DSS ga så klare svar fra abonnentene at FAD ikke anså det nødvendig med en høringsrunde utover dette.

Norges statskalender har gått med underskudd i flere år. Den kulturhistoriske verdien har langt på vei vært begrunnelsen for videre drift. DSS har, i samråd med leverandøren, diskutert flere muligheter for å gjøre produktet levedyktig, for eksempel ved å utvikle internettportalen, eller ved å legge ned papirutgaven og beholde den elektroniske versjonen. Da leverandøren sa opp sin avtale med virkning fra 1. januar 2012 pga. økonomisk tap, undersøkte DSS muligheten for selv å overta produksjonen. Beregninger viste imidlertid at statskalenderen, uansett løsning, måtte subsidieres for videre drift. DSS vurderte situasjonen slik at kostnadene ikke lenger stod i forhold til behovet, og at statskalenderen derfor burde legges ned.

Jeg deler dette synet, men er samtidig åpen for å se på hvordan de nettstedene vi allerede har i dag, kan videreutvikles.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil snarlig fremme en kongelig resolusjon om opphevelse av kgl.res. av 27. november 1875 om utgivelse av en Statskalender.