Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1046 (2011-2012)
Innlevert: 14.03.2012
Sendt: 14.03.2012
Besvart: 20.03.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Aftenposten har ved to anledninger i vinter skrevet om WWF, statlige tilskuddsmidler og mistanke om mulig korrupsjon i noen prosjekter.
Hvilke kontrollmekanismer har departementet for å følge opp og kontrollere at bruken av slike tilskuddsmidler til organisasjonene er i henhold til tildelingskriteriene?

Begrunnelse

Høyres stortingsgruppe ba i budsjettspørsmål nr 272 og 273 i fjor høst om en oversikt over støtte til organisasjoner og over prosjekter drevet av organisasjoner som bevilges over Miljøverndepartementets budsjett. Spørsmålet gikk til miljøverndepartementet og vi antar at Utviklingsdepartementets tilskudd ikke inngår i disse. Det framgår av svarene at tilskuddene ikke utlyses iht. lov om offentlige innkjøp og departementets kontroll med hva pengene brukes til blir dermed helt sentral.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Departementets kontrollmekanismer ligger først og fremst i de oppfølgingsaktivitetene som nedfelles i formelle avtaler for det enkelte tilskudd. Avtalene er i stor grad standardiserte, og nye avtaler følger maler som ble innført i perioden 2009-10, blant annet som en følge av nulltoleranseprinsippet. Tilskuddsmottaker påtar seg i avtalene å informere om utviklingen i prosjektet gjennom økonomi- og framdriftsrapporter, samt å framlegge revidert prosjektregnskap. Rapportene kan bli besluttet behandlet i formelle møter som gir departementet anledning til å stille utfyllende spørsmål og for tilskuddsmottaker til å gi ytterligere opplysninger. I tillegg har departementet anledning til å gjennomføre prosjektbesøk, prosjektgjennomgang og/eller spesialrevisjon. Omfang og hyppighet av kontrolltiltakene varierer med beløpets størrelse, tilskuddets formål og antatt risiko for mislighold. Det vises også til kap 2 i Prop. 1 S (2011-2012).

Siden 2007 er både Sentral kontrollenhet og en tilskuddsforvaltningsenhet opprettet for å styrke oppfølgingen og kontrollen med bruken av tilskuddsmidler. Det er i tillegg etablert støttefunksjoner for tilskuddsforvaltning i de største fagavdelingene som forvalter tilskudd. Disse organisatoriske grepene er blitt fulgt opp med forbedret regelverk, rutiner og andre verktøy som har til formål å forebygge, avdekke og håndtere økonomiske misligheter. Blant verktøyene er en ekstern varslingskanal og et elektronisk verktøy (PTA) for registrering og oppfølging av økonomiske og avtalefestede forpliktelser knyttet til hvert enkelt tilskudd. Departementet har inngått en rammeavtale med et globalt revisjonsbyrå for bruk av dets revisjonstjenester blant annet i oppfølgingen av tilskuddsmidlene, og enkelte utenriksstasjoner med stor tilskuddsportefølje har knyttet til seg stedlig revisjonskompetanse. I de tilfeller der det blir oppdaget at tilskuddsmidler kan ha blitt brukt i strid med tildelingskriteriene, vil tilskuddet i samsvar med nulltoleranseprinsippet bli frosset og ev. misbrukte midler krevet tilbakebetalt i sin helhet. Det vises også til kap 2 i Prop. 1 S (2011-2012).

Uansett om tilskuddsordningen utlyses eller ikke, skjer vedtak i samsvar med ordningsregelverket. Ordningsregelverket inneholder blant annet tildelingskriterier. Vedtaket om tildeling og beslutningsgrunnlaget dokumenteres skriftlig.