Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1051 (2011-2012)
Innlevert: 14.03.2012
Sendt: 15.03.2012
Besvart: 29.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er statsråden enig med leder, Hanne Kristin Rohde, i Oslopolitiets seksjon for vold og seksualforbrytelser, at mangelfull etterforskning av voldtekter i Oslo er et ressursspørsmål?

Begrunnelse

I Aften tirsdag 13. mars kan vi lese at overgrepsmottaket i Oslo fikk 96 henvendelser etter overfallsvoldtekter i fjor, en økning på 50 prosent. Denne økningen ser ut til å fortsette i 2012. Kun én person er dømt i disse 96 sakene.
Bistandsadvokat Birgit Vinnes sier til Aften at:

"Det er åpenbart for meg at voldtektssaker ikke er høyt nok prioritert. Etterforskningen har i mange tilfeller ikke god nok kvalitet. Politiet tar ofte ikke vitneavhør før det er gått lang tid, slik at bevisverdien er redusert. Å få gjennomført ransakinger, både på åsted og bopel, tar også svært lang tid. Man ville fått bedre resultater ved å ta inn flere ressurser."

Leder i Oslopolitiets seksjon for vold og seksualforbrytelser, Hanne Kristin Rohde, bekrefter langt på vei dette i samme artikkel. Hun sier at:

"Når det gjelder overfall, mener jeg vi er raskt ute hvis vi klarer å få gjerningsmannen identifisert. Men i andre typer voldtekter har vi ikke den fremdriften vi skulle ønske. Der blir de nyeste sakene fortløpende prioritert, og da blir de andre liggende. Det er et ressursspørsmål."

Venstre tok opp denne problemstillingen i et representantforslag om umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt skissert i NOU 2008:4 (Voldtektsutvalget), Dokument 8:12 S (2011-2012), Innst.159 S (2011-2012). I dette forslaget vises det blant annet til opprettelse av Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL), noe Venstre foreslo allerede i 2009.
Under behandlingen av Venstres forslag om umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt uttalte statsråden 7. februar i år at:

"Når jeg ikke vil slippe tak i også andre typer voldtekter, handler det om at overfallsvoldtektene utgjør en mindre andel av det totale antall voldtekter."

Det bør derfor bekymre statsråden at politiet uttaler at de mangler ressurser til å etterforske voldtekter på en skikkelig måte.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Voldtekt er alvorlig kriminalitet. Det er viktig å sikre at alle voldtektsanmeldelser gis tilstrekkelig prioritet, og å heve kompetansenivået på alle ledd i etterforskingen. Det framgår av Justisdepartementets tildelingsbrev til Politidirektoratet, samt av riksadvokatens årlige rundskriv om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet, at voldtektssaker skal prioriteres.

Politiets arbeid og prioriteringer har stor betydning for hvordan det går med en voldtektsanmeldelse. I NOU 2008: 4 viser Voldtektsutvalget til at politiets håndtering av anmeldelser av seksuelle overgrep er av avgjørende betydning for de juridiske avgjørelsene som senere treffes. Både påtale- og domstolleddet er avhengig av at politiet innhenter tilstrekkelig og pålitelig informasjon. Politiets arbeid er videre av grunnleggende betydning for de involverte parters opplevelse av straffeapparatets generelle behandling av sakene, og dermed for samfunnets tillit til vårt strafferettssystem.

Regjeringen har over lengre tid arbeidet for å bekjempe voldtekt, herunder gjennom å styrke etterforskingen. Vi har blant annet etablert en voldtektsgruppe på KRIPOS som skal arbeide mot seksualisert vold. Gruppen er blitt et viktig nasjonalt fagmiljø for informasjons- og kompetansedeling når det gjelder voldtekt. Den bidrar til økt kvalitet på etterforskningen og raskere oppklaring av voldtektssaker ute i politidistriktene. Den vil ved behov kunne bistå politiet, herunder politiet i Oslo.

Politi og påtalemyndigheten har fått tilført betydelige ressurser under denne regjeringen. Oslo politidistrikt er tilført økte ressurser for å kunne håndtere de kriminalitetsutfordringer distriktet står overfor. I kjølevannet av de mange voldtektene i Oslo høsten 2011 har politimesteren i Oslo opplyst at Vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo er styrket med 10 nye stillinger for å arbeide med etterforsking og analyse.

Jeg har tillit til at politimesteren i Oslo foretar gode vurderinger med utgangspunkt i Oslo politidistrikts egne analyser, slik at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse. Voldtekt og andre alvorlige volds- og sedelighetsforbrytelser er et prioritert område, og skal håndteres i tråd med de sentrale føringer som er lagt. Politidirektoratet vil følge opp situasjonen gjennom den løpende styringsdialogen.

Til tross for den innsatsen som har vært gjort vet vi at voldtekt fortsatt er et betydelig samfunnsproblem som krever vår iherdige innsats. Utfordringene omfatter flere departementers ansvarsområder. 15. desember i fjor besluttet regjeringen at det skal utarbeides en egen handlingsplan mot voldtekt. Gjennom en handlingsplan kan vi sikre sammenheng og helhet i arbeidet og styrke regjeringens samlede innsats mot voldtekt.