Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1056 (2011-2012)
Innlevert: 16.03.2012
Sendt: 19.03.2012
Besvart: 29.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvor mange har sittet i glattcelle i politidistriktene, hvor mange av disse er under 18 år og hvor mange brudd på politiarrestforskriften § 3-1 (glattcellebrudd) er det registrert, av hhv. barn og voksne, i årene 2009, 2010, 2011 og hittil i 2012?

Begrunnelse

Folk som blir pågrepet av politiet og satt i arresten (glattcelle) skal overføres til en vanlig fengselsplass innen 48 timer. Pågrepne skal dermed ikke sitte mer enn to døgn i politiarrest med mindre det av praktiske årsaker er umulig å overføre dem.
Det er ikke offentlig tilgjengelig oppdatert tallmateriale på hvor mange barn som settes på glattcelle årlig.
Norge har tidligere fått kritikk for bruken av glattcelle, blant annet av Europarådets torturovervåkingskomité og FNs barnekomité.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg understreke at jeg er meget opptatt av regelverk og praksis knyttet til politiets bruk av arrest (glattcelle), særlig når det gjelder barn. Min oppmerksomhet er ikke bare rettet mot forekomsten av fristoverskridelser, men også mot lengden på samlet oppholdstid i arrest for den enkelte, samt forholdene for barn i politiarrest.

Som hovedregel skal en arrestant overføres til ordinært fengsel innen to døgn. At dette i enkelttilfeller ikke har vært mulig å iverksette er selvfølgelig en lite ønskelig og beklagelig situasjon. Å forhindre lange opphold i politiarrest har derfor vært og vil fortsatt være en sentral målsetting. Politidirektoratet har gitt følgende informasjon når det gjelder etterspurte tall:Antall arrestforhold totalt og antall arrestforhold over 48 timer. 2009-2011.

2009 2010 2011

Antall arrestforhold totalt 51916 55838 52891

Antall arrestforhold over 48 timer 3539 4059 3461

Antall arrestforhold over 48 timer (%) 6,80 % 7,25 % 6,50 %

Barn i politiarrest reiser særlige utfordringer. I dag har politiet ingen tilpasset arrest for barn. De såkalte glattcellene er et lite rom utstyrt med madrass og toalett, noe som tilsier at bruk av slik arrest begrenses til et absolutt minimum for barn. Rask overføring skal ivaretas og sikres gjennom politiets rutiner. FNs Barnekomités anbefaling om at fremstilling bør skje før det har gått 24 timer er et sterkt incitament til å unngå utsettelser av fremstilling der barn er siktet.

Når det gjelder barn har Politidirektoratet levert følgende oversikt som er laget manuelt. Tall for 2009 kunne ikke fremskaffes.

Antall dager i politiarrest. Prosentvis fordelt på alder. 2010-2011.

2010 2011

15 år 16 år 17 år 15 år 16 år 17 år

Under ett døgn 88,2 91,7 93,2 96,5 87,7 84,9

Ett til to døgn 7,7 5,2 4,7 2,4 7,8 8,1

To til tre døgn 3,6 2,1 1,0 0,6 2,2 3,8

Tre til fire døgn 0,0 1,0 0,5 0,0 0,7 0,7

Fire døgn eller mer 0,5 0,0 0,6 0,6 0,7 0,5

Departementet konkluderte i proposisjonen Barn og straff med at det bør gis en særregel i politiarrestforskriften § 3-1 nytt annet punktum om at barn skal overføres til varetektscelle “snarest mulig og senest dagen etter pågripelsen”. Det variable kravet “snarest mulig” understreker at overføring vanligvis må skje før utløpet av lengstefristen, slik at sittetiden i politiarrest skal bare helt unntaksvis kunne overstige 24 timer som er i samsvar med Barnekomiteens anbefaling. Stortinget vedtok lovforslagene i desember 2011 og oppfølgingen inngår i arbeidet knyttet til barn i politiarrest.

Jeg vil også henlede oppmerksomheten på at barn kan plasseres i politiarrest etter politilovens regler. Da er det ikke nødvendigvis lovbrudd som er grunnlaget for innbringelse og eventuelt opphold i arrest. Det kan også være at barnet, også under kriminell lavalder, ikke er i stand til å ta vare på seg selv og derfor dessverre må plasseres i arrest i påvente av at foreldre eller barnevern overtar ansvaret for vedkommende. På dette grunnlaget er oppholdstiden begrenset til 4 timer. Mange barn som blir innbrakt på dette grunnlaget blir imidlertid ikke plassert i arrestlokalene, men oppholder seg i stedet på et kontor eller lignende sammen med en voksen.

I årets tildelingsbrev fra Justisdepartementet til Politidirektoratet nevnes konkret oppfølging av Prop. L 135 (2010-2011) Barn og straff når det gjelder føringer for utviklingsarbeid knyttet til barn i politiarrest, herunder krav til rutiner for utstyr i cellen der barn plasseres og kvalitet på registreringen av slik plassering.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format