Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1061 (2011-2012)
Innlevert: 16.03.2012
Sendt: 19.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden villig til å bidra med en rask avklaring for Den norske skole i Londons mulighet til å ta inn elever som ikke er norske statsborgere?

Begrunnelse

Den norske skolen i London, som driftes etter privatskoleloven, har i flere omganger søkt om godkjenning til å ta inn elever som ikke er norske statsborgere. Undertegnede har stor forståelse for at skolen ønsker en slik mulighet, all den tid økt internasjonalisering gjør at det stadig oftere oppstår situasjoner hvor dette er aktuelt.
Skolen har anført at de ønsker å kunne gi et tilbud til alle som kommer fra - og eventuelt skal tilbake til - norsk skole på grunn av foreldrenes arbeid eller utdanning. For eksempel kan dette gjelde barn av forskere uten norsk statsborgerskap som er utsendt fra norske universiteter til gjesteopphold ved tilsvarende institusjoner i Storbritannia, eller det kan være barn av utenlandske statsborgere ansatt i norske bedrifter som arbeider i Storbritannia for kortere eller lengre tid. Disse vil, etter dagens regelverk, ikke kunne få inntak ved Den norske skole i London. I tillegg ønsker skolen å kunne tilby skoleplass for elever som bl.a. kommer fra Danmark eller andre land som vi har et språkfelleskap med.
Skolen har også selv tatt til orde for at foresatte til elever som ikke er norske statsborgere skal kompensere økonomisk for at disse elevene ikke utløser statsstøtte, samt at virksomheten evt. deles regnskapsmessig, slik at man på denne måten kan sikre at statsstøtten forbeholdes elever som er norske statsborgere.
Den siste søknaden til Utdanningsdirektoratet ble utformet etter anbefalinger gitt av KD i august 2010, deretter avslått av Utdanningsdirektoratet - og anket av skolen i mai 2011.
Saken er imidlertid fortsatt ikke avklart fra departementets side.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Den norske skole i London søkte i januar 2011 om tillatelse til å drive opplæringsvirksomhet for elever uten norsk statsborgerskap som annen virksomhet nært knyttet til skolevirksomheten, jf. privatskoleloven § 2-2 første ledd siste punktum. Søknaden er blant annet begrunnet med at et innslag av elever med annet statsborgerskap enn norsk kan virke positivt både pedagogisk og sosialt.

Utdanningsdirektoratet avslo søknaden i vedtak av april 2011. Direktoratets vedtak er i hovedsak begrunnet med at det vil være vanskelig å skille mellom den undervisning som foregår etter privatskoleloven med statsstøtte, og det som foregår ved siden av privatskoleloven som annen virksomhet.

Den norske skole i London har klaget på avslaget, og saken ble oversendt departementet for klagebehandling i mai 2011.

Jeg tar sikte på å avgjøre klagesaken før sommeren.