Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1070 (2011-2012)
Innlevert: 19.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 27.03.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge informasjon fremkommet bl.a. i Bergens Tidende 14.3.2012 foreligger det nå ny rapport fra Kystverket om forholdene omkring Stad skipstunnel. Tidligere innvendinger mot tunnelen med påstander om at den ikke kunne brukes eller måtte stenges i dårlig vær er tilbakevist. I fagetatenes forslag til ny NTP 2014-2023 henvises det til pågående ekstern kvalitetssikring.
Kan statsråden bekrefte at den omtalte rapporten blir brukt i ks-arbeidet og bidrar til å sikre at Stad skipstunnel blir inkludert i den nye NTP-en?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Utredningen av Stad skipstunnel er av en størrelse som gjør det nødvendig å gjennomføre ekstern kvalitetssikring. Oppdraget er gitt til Holte Consulting og Pöyry. Arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS1) av Kystverkets utredning ble startet opp i februar 2011, og gjennomgår alle sider av Kystverkets utredning.

I løpet av kvalitetssikringen har det blitt reist spørsmål fra Holte Consulting og Pöyry om bruk av tunnelen under dårlige værforhold er tilstrekkelig godt nok utredet. På bakgrunn av ekstern kvalitetsikrers ønske ble Kystverket derfor bedt om å vurdere dette nærmere. Det er denne tileggsutredning som det er referert til i Bergens Tidende 14. mars 2012, og som Fiskeri- og kystdepartementet har gitt innsyn i.

Etter regjeringas vurdering har det vært viktig å få på plass en fullstendig gjennomgang av prosjektet, der alle vesentlige spørsmål er utredet. Det er bedre å få svar på disse spørsmålene nå, enn at vi på et senere tidspunkt må ta et skritt tilbake for å foreta nye utredninger som igjen kan skape vansker for å holde den tidsplan som regjeringa har skissert i Nasjonal transportplan, med mulig oppstart i siste halvdel av planperioden 2010-2019 dersom det besluttes å gå videre med prosjektet.

Kvalitetssikringen ble overlevert departementet i dag. Regjeringa vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med et forslag om den videre oppfølging av Stad skipstunnel etter at vi har vurdert saken nærmere. Den eksterne kvalitetssikringsrapporten vil også offentliggjøres, slik at alle som er interessert kan sette seg inn i denne.