Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1074 (2011-2012)
Innlevert: 19.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva vil statsråden gjøre for hjelpe de familiene som blir berørt, og mener statsråden virkelig at disse familiene har hatt gode muligheter til å innrette seg etter den nye kontantstøtteloven?

Begrunnelse

Undertegnede viser til en familie som nå har fått beskjed fra NAV om at de mister kontantstøtten til sine tvillinger som de har blitt lovet frem til barna fyller tre år. Tvillingene fylte ett år i desember 2011 og familien søkte i november 2011 om kontantstøtte. Familien får brev fra NAV 16. januar 2012 som viser at de er innvilget kontantstøtte frem til tvillingene fyller tre år. 14. februar 2012 får familien brev fra NAV om at de mister kontantstøtten fra desember 2012. Denne familien står nå uten mulighet til å søke barnehageplass, da søknadsfristen for barnehageplass i Fredrikstad er 1. februar, og kommunen sier de må stille bakerst i køen. NAV sier, beklager, og håper kommunen har en lokal kontantstøtte, noe de ikke har. Nå står familien uten kontantstøtte og barnehageplass og dette er de ikke alene om, da mange kommuner har søknadsfrist 1. februar og NAV sender brev ut om omgjøring av vedtak etter denne fristen. Statsråden har i svarbrev til undertegnede 3. mars 2012, vist til at familiene har hatt god tid på seg til å innrette seg etter det nye lovverket, og at regjeringen ikke vil foreslå overgangsordninger.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Stortingets flertall støttet under behandlingen i desember regjeringens forslag til omlegging av kontantstøtten. Avviklingen av ordningen for toåringene er begrunnet i de negative konsekvensene ordningen kan ha og anbefaling fra en rekke offentlige utvalg om at kontantstøtten bør fjernes. Ønsket om at kontantstøtten ikke lenger skal tilbys de eldste barna er i regjeringens opplegg kombinert med hensynet til at familiene skal få tid til å områ seg. Virkningstidspunktet ble derfor satt til starten av neste barnehageår august 2012. Som statsråd Halvorsen viste til i sitt brev av 9. mars 2012 (svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 950) går det fram av all omtale i forarbeidene at endringene også vil omfatte løpende tilfeller. Jeg kan ikke se at noen av stortingsrepresentantene har tatt opp spørsmålet om overgangsregler under budsjett- eller lovbehandlingen.

Jeg viser til at det siden september 2011 har vært kjent at regjeringen ville foreslå avvikling av kontantstøtten for toåringer og endring av ordningen for ettåringer. Departementet har sendt ut pressemeldinger om forslaget. NAV har sendt brev direkte til alle kontantstøttemottakere og lagt ut informasjon på etatens internettside.

Stortingsrepresentant Home viser til en familie som i januar 2012 har fått innvilget kontantstøtte for tvillinger fram til barna fyller tre år. Det er uheldig' at det etter at loven ble vedtatt er innvilget kontantstøtte elter de gamle reglene for en lengre periode enn de nye reglene skulle tilsi. Dette rokker likevel ikke ved det faktum at Stortinget har vedtatt at endringene også omfatter barn som i dag er inne i ordningen.

Som statsråd Halvorsen skrev i brev av 9. mars, er saken forelagt Lovavdelingen. Departementet avventer deres tilbakemelding. På bakgrunn av Lovavdelingens uttalelse vil jeg vurdere om det er grunnlag for å foreslå endringer i Stortingets vedtak.