Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1075 (2011-2012)
Innlevert: 20.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 10.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden anmode DSB om at forebyggende avdeling i de lokale brannvesener bør styrke kontrollen av landbruksbygninger?

Begrunnelse

I fjor brant 304 driftsbygninger i landbruket. Det er en økning på 150 prosent fra 2007. Dette fører til store dyretragedier, og tap av store verdier.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sentral brannvernmyndighet og forvalter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Kommunene er lokal tilsynsmyndighet, og kan styres av DSB gjennom regelverk, veiledningsmateriell og dialog.

Det er den enkelte kommunes risikovurdering som ligger til grunn for hvilke objekt det gjennomføres tilsyn med. Dersom kommunene og det lokale brannvesen mener det vil være riktig å føre tilsyn med driftsbygninger ligger det til rette for dette i eksisterende lovverk. Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 gir tilsynsmyndigheten tilsynskompetanse gjennom enten å registrere driftsbygninger som særskilte brannobjekt, vedta en lokal forskrift eller gjennom enkeltvedtak.

DSB deltar aktivt i Landbrukets brannvernkomitè. Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket og har satt følgende prioriteringer for arbeidet i 2012:

Mål:

1. Redusere antall feil i nye el-anlegg.

2. Avdekke brannfarlige feil i eldre anlegg.

3. Heve bevissthet om risikoområder og styrke egenkontroll og vedlikehold.

Middel:

1. Sikre at el-installatører har tilstrekkelig god kjennskap til krav og praktiske utfordringer som kjennetegner landbruksbygg.

2. Gjennomføre el-kontroll med termografering av godkjent kontrollør.

3. Gjennomføre HMS-kampanje i landbruket, der brannvern blir viktig tema.

DSB har også erfaring med og oppfordrer til samordnet og samtidig tilsyn i driftsbygninger med flere andre tilsynsmyndigheter, som for eksempel Mattilsynet, Arbeidstilsynet og Det lokale eltilsyn. Det er utviklet ulike modeller for slikt samarbeid i landbruket, for eksempel på Jæren og i Nord-Trøndelag.

DSB følger nøye med på utviklingen innen landbruket, og jeg mener at det allerede er satt søkelys på brann i driftsbygninger gjennom informasjon og tilsyn. Jeg vil imidlertid be DSB vurdere behovet for ytterligere styrking av tilsynsarbeidet rettet mot branner i landbruket.