Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1079 (2011-2012)
Innlevert: 20.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 26.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Kan statsråden bekrefte at et forslag til lovfesting av rett til brukerstyrt personlig assistent vil bli lagt frem tidsnok for behandling av Stortinget i løpet av våren 2012, slik regjeringspartienes representanter har klargjort var intensjon i Stortingets vedtak i forbindelse med Prop. 91 L (2010-2011) og Innst. 424 L (2010-2011), med sikte på ikrafttredelse fra 1. januar 2013?

Begrunnelse

I forbindelse med ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester vedtok Stortinget følgende:

"Stortinget ber regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag."

Under Stortingets møte tirsdag 14. juni utfordret undertegnede regjeringspartiene på Stortinget på hva "raskt" var, og fikk følgende svar av representanten Tore Hagebakken fra Arbeiderpartiet:

"Det står jo i anmodningsforslaget at regjeringa skal komme raskt tilbake til Stortinget med et forslag. Med «raskt» ønsker vi jo det raskest mulig, men i hvert fall i løpet av vårhalvåret 2012. Hvis vi da ser for oss normal tid, for å bruke det uttrykket, fra Stortinget fatter vedtaket til rettigheten iverksettes, så er jeg vel veldig nær ved å svare ja på spørsmålet fra Bent Høie, som bruker uttrykket «i løpet av 2012». Jeg tror jeg vil ordlegge meg slik."
SVs representant i helse- og omsorgskomiteen, Geir-Ketil Hansen, fulgte opp:

"Når det gjelder BPA, er det jo formulert veldig tydelig i det som blir vedtatt i dag, at man skal komme raskt tilbake til Stortinget med lovforslaget om BPA. Da forutsetter vi at det skjer raskt, og 2012 er naturlig å forvente det tilbake, til kommuneproposisjonen om nødvendig."

Undertegnede er gjort kjent med at Helsedirektoratet har gitt Rambøll Management Consulting i oppdrag å innhente "kunnskap om behov for og tildeling av" BPA. Oppdraget er tenkt sluttført først i februar 2013. Helsedirektoratet har skrevet at "Formålet med oppdraget er å innhente kunnskap som gir et godt grunnlag for den videre utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse."

Dato for sluttføring gjør at undertegnede ser behov for en klargjøring fra statsråden om når hun ser for seg at en lovfestet rett til BPA vil tre i kraft for de som har behov for dette så raskt som Stortinget har forutsatt, og at en sak vil komme tidsnok til at Stortinget får behandlet dette i inneværende sesjon, dvs. i løpet av våren 2012.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helsedirektoratet har i høst hatt en åpen dialog med blant annet bruker- og interesseorganisasjoner i sitt arbeid med utredningen av kriterier for en rettighet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utredningen har vært gjennomført i tråd med Stortingets anmodningsvedtak. Rapporten Brukerstyrt personlig assistanse – utredning av kriterier for en rettighetsfesting ble levert i desember 2011. Den kan leses fra Helsedirektoratets nettside: http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/rettighetsfesting-av-brukerstyrt-personlig-assistanse.aspx

Utredningen danner grunnlag for videre arbeid med saken.

Kommunene har etter helse- og omsorgstjenesteloven plikt til å ha tilbud om brukerstyrt personlig assistanse. I Nasjonal helse- og omsorgsplan går det frem at departementet vil legge til rette for at kommunene kan bygge ut dette tilbudet videre.

Dette er spesielt viktig for at personer med omfattende tjenestebehov skal kunne delta i opplæring og arbeidsliv. Det er positivt at det har vært en stadig stigning i antall brukere.

Det går derfor flere parallelle prosesser knyttet til BPA. Jeg kan bekrefte at Helsedirektoratet har utlyst forskningsprosjekt om brukerstyrt personlig assistanse, slik representanten Bent Høie nevner. Formålet er å innhente kunnskap som skal kunne gi et godt grunnlag for den videre utbyggingen av BPA. I Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2012 går det fram at det er satt av midler til slik forskning. Det er behov for mer kunnskap om hvordan ulike sider ved ordningen fungerer. Slik kunnskapsinnhenting vil etter planen pågå i flere år. Kunnskapsinnhentingen skal ikke forsinke arbeidet med høring om forslag til ny rett til brukerstyrt personlig assistanse i tråd med Stortingets anmodningsvedtak.

I mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Elisabeth Røbekk Nørve av 2. desember 2011, står det at departementet vil sende ut høringsnotat med forslag til lovbestemmelser på ordinær måte. Departementet har ennå ikke ferdigstilt høringsnotatet. Ordinær høringstid for høringsnotater er 3 måneder, og det tilsier at saken ikke vil bli lagt fram for Stortinget i vår.