Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1080 (2011-2012)
Innlevert: 20.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Norges statskalender har gitt en samlet oversikt over ansatte i staten, organisering av departementer og så videre. FrP mener det er viktig for offentligheten at denne opprettholdes, og er overrasket over at Departementenes servicesenter har jobbet for å nedlegge denne ordningen.
Vil statsråden sørge for at Statskalenderen igjen blir oppdatert og opprettholdt?

Begrunnelse

Statskalenderen har kommet ut hvert år siden 1815, og har hatt en viktig funksjon både for lekfolk og fagfolk. Den har alltid vært en viktig kilde for forskere og journalister for å følge både organiseringen og karriereutvikling og så videre i offentlig sektor. Statskalenderen er den eneste samlede oversikten over det offentlige Norge, og en nedleggelse av denne vil gjøre det vanskeligere for offentligheten å kikke regjering og byråkrati i kortene.
Saksbehandlingen av dette spørsmålet har også vært kritikkverdig. Med vedtaket om nedlegging av statskalenderen bryter Fornyingsdepartementet med to kongelige resolusjoner, den ene frå 1875, den andre fra 1928, som slår fast at det skal gis ut en norsk statskalender.
Forvaltningsrettseksperten professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen har omtalt framgangsmåten til departementet i denne saken i svært kritiske vendinger. Han påpeker at når regjeringen gjennom Kongen i statsråd har påtatt seg ansvaret for å gi ut statskalenderen, må den også ta saken opp i kongelig statsråd om de vil endre vedtaket.
Avviklingen av statskalenderen er gjennomført uten offentlig ordskifte og uten at for eksempel Riksarkivaren, som kanskje den fremste faginstansen, er spurt om råd. Riksarkivaren har uttalt at det vitner om manglende historisk perspektiv at statskalenderen blir avviklet.
I følge avisen Dag og Tid har det heller ikke vært noen kartlegging av bruken av kalenderen før arbeidet med nedleggelse ble iverksatt av DSS.
FrP ser alvorlig på denne saken. Ikke minst med de siste ukers medieoppslag om uberettigede tildelinger fra BLD til Sosialistisk Ungdom, Reform med flere fremstår det som svært uheldig at man fra regjeringens og byråkratiets side vil fjerne en åpen og oppdatert oversikt over det offentlige Norge. FrP håper statsråden vil gripe inn i denne saken.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Norges statskalender legges ned da den ikke lenger er i brok i samme grad som før. Departementenes servicesenter (DSS), som er ansvarlig utgiver, oppgir at antallet abonnementer er ca. 320. Det har vært en klar nedgang i abonnenter over tid. DSS gjennomførte i 2011 en representativ undersøkelse hos brukerne i det sentrale statsapparatet, offentlige etater, så vel som private abonnenter, som viste at Norges statskalender ikke lenger brukes som informasjonskilde om statsforvaltningen. Brukerne foretrekker gratis nettsider. som for eksempel Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), Regjeringen.no og de aktuelle etaters hjemmesider. Disse nettstedene erstatter langt på vei statskalenderen og kan videreutvikles ved behov. Undersøkelsen til DSS ga så klare svar fra abonnentene at FAD ikke anså det nødvendig med en høringsrunde utover dette.

Norges statskalender har gått med underskudd i flere år. Den kulturhistoriske verdien har langt på vei vært begrunnelsen for videre drift. DSS har, i samråd med leverandøren, diskutert flere muligheter for å gjøre produktet levedyktig, for eksempel ved å utvikle Internett portalen, eller ved å legge ned papirutgaven og beholde den elektroniske versjonen. Da leverandøren sa opp sin avtale med virkning fra 1. januar 2012 pga. økonomisk tap, undersøkte DSS muligheten for selv å overta produksjonen. Beregninger viste imidlertid at statskalenderen, uansett løsning, måtte subsidieres for videre drift. DSS vurderte da situasjonen slik at kostnadene ikke lenger stod i forhold til behovet, og at statskalenderen derfor burde legges ned.

Jeg deler dette synet, men er samtidig åpen for å se på hvordan de nettstedene vi allerede har i dag kan videreutvikles.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil snarlig fremme en kongelig resolusjon om opphevelse av kgl. res av 27. november 1875 om utgivelse av en Statskalender.