Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1081 (2011-2012)
Innlevert: 20.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Viser til svar mottatt på skriftlig spørsmål nr. 1026 vedrørende betingelsene for økonomisk støtte til tenketanken Human Rights Service. Statsrådens svar er ikke tilfredsstillende.
Kan statsråden klargjøre hva som ligger i begrepet "driftsoverskudd", hvordan "statens andel" defineres, og hvor det er hjemlet at staten kan definere at andel av private midler som en organisasjon mottar tilhører staten, og om hvorvidt samme tilbakebetalingsordning gjelder for organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp etc.?

Begrunnelse

I tildelingsbrevet til HRS står det følgende:

"I beregningen av beløpet som skal tilbakebetales tas det utgangspunkt i det totale driftsoverskuddet for organisasjonen. Det som kreves tilbakebetalt er en andel av dette, tilsvarende IMDis andel av de totale driftsinntektene. Ubenyttede midler som ikke er tilbakebetalt vil bli trukket fra 2. terminutbetaling i 2013."

At bevilgede penger som ikke er benyttet for inneværende bevilgningsår skal tilbakebetales, kan man for så vidt forstå. Men at staten skal kunne definere at en andel av private midler som en organisasjon har tilhører staten er urimelig og muligens også ulovlig. Uansett brudd på lovens intensjon.
Det er videre uklart hvordan staten har tenkt at frivillige organisasjoner som mottar offentlig støtte under kap. 821, post 71 (som HRS) skal kunne få inn private midler uten at dette medfører til en direkte forkortning av tilskudd fra staten.
En slik tilbakebetalingsordning gir jo ingen insentiver til å tiltrekke seg private midler. I realiteten betyr dagens praksis at organisasjoner på kap. 821, post 71, ikke har mulighet til å legge seg opp penger.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Departementene skal utforme tilskuddsordninger og fastsette regelverk for ordninger innenfor rammene som er gitt i Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 6.2. Ordningen skal tilpasses blant annet det målet som søkes oppnådd. Følgelig vil tilskuddsordninger kunne være ulikt utformet og variere i hvilke krav som stilles til tilskuddsmottakerne. Økonomiregelverket stiller ikke krav om at tilskuddsordninger skal utformes slik at det kreves tilbakebetaling, men det er adgang til å stille denne typen krav.

Vilkår ved tildelingen må være klargjort for tilskuddsmottaker, normalt ved omtale i regelverket for ordningen og i tilskuddsbrev som tilskuddsforvalter sender mottakerne. I svar til Stortingets president av 19.3.2012 fra Kristin Halvorsen vises det til rundskriv 5/11 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I dette rundskrivet presiseres det at tilskuddet må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret det er bevilget for. Videre står det i rundskrivet at ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres til IMDi. I og med at tilskuddsordningen var hjemlet i rundskriv, er det en naturlig følge at de samme kravene gjaldt for alle organisasjoner som mottok støtte fra denne ordningen.

I tilsagn om støtte til Human Rights Service (HRS) av 24.2.2011 skriver IMDi at det forutsettes at organisasjoner som mottar støtte over ordningen arbeider aktivt for å skaffe seg egenfinansiering; og at de utvikler sitt økonomiske grunnlag, slik at de over tid blir mindre avhengige av nivået på statlig støtte. Videre står det i tilsagnsbrevet at ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres til IMDi. Det forklares at det skal tas utgangspunkt i det totale driftsoverskuddet for organisasjonen i beregningen av beløpet som skal tilbakebetales. Vilkår for tilbakebetaling av støtte har altså blitt klargjort for, og akseptert av, tilskuddsmottaker.