Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1082 (2011-2012)
Innlevert: 20.03.2012
Sendt: 21.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden garantere at private næringsaktører har like rammevilkår som Entra Eiendom AS for å tilby etablering og utvikling av datasentre i Norge, og når vil statsråden utarbeide en statlig strategi for grønne datasentre i Norge?

Begrunnelse

På Entra Eiendom AS sine nettsider 19.mars 2012 fremkommer følgende:

"Entra Eiendom planlegger å bygge et av verdens mest sikre, miljøvennlige samt energi- og kostnadseffektive datasentre i Norge."

Prosjektet går under benevnelsen Greenfield Datacenter. Intensjonen er å etablere et datasenter på nærmere 33 600 kvadratmeter estimert til å koste over 4 milliarder kroner. Datasenteret er tenkt lokalisert i Fet kommune på Romerike. Ifølge Entra vil byggetiden være mellom 8 og 12 måneder, dvs. at senteret kan være operativt allerede 2.halvår 2014.
Entra vil trolig fatte beslutning om igangsettelse av prosjektet 28. mars 2012.
Entra Eiendom ble i sin tid etablert 1. juli 2000, da den konkurranseutsatte delen av Statsbyggs eiendommer ble skilt ut som eget aksjeselskap. Selskapet er heleid av staten og eierskapet forvaltes av Nærings- og handelsdeptartementet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Entra Eiendom AS er et selvstendig rettssubjekt som opererer i åpen konkurranse med andre eiendomsselskap. Entra har samme rammevilkår som andre private næringsaktører i markedet for næringseiendom. Utover hovedformålet om å dekke det offentliges behov for lokaler er ikke Entra pålagt noen særskilte føringer utover de rent kommersielle.

Om Entra velger å engasjere seg innen bygging av et datalagringssenter, skal dette være basert på forretningsmessige vurderinger. Eierskapet i Entra Eiendom er plassert i eierkategori 1, hvor målet er forretningsmessig lønnsomhet. Som en forutsetning for det vil staten som eier søke å bidra til at selskapet skal kunne ha en god industriell utvikling som støtter opp om lønnsomheten.

Statlig engasjement i tilknytning til utviklingen av grønne datasentre i Norge vil bli behandlet i regjeringens strategi for IKT-basert verdiskaping – Digital agenda for Norge - som er under arbeid. I samarbeid med andre relevante departementer, følger Nærings- og handelsdepartementet imidlertid allerede arbeidet omkring etablering av datasentre med stor oppmerksomhet. Innovasjon Norge er en viktig støttespiller i dette arbeidet, bl.a. for å koordinere og fremme et godt samspill mellom aktuelle norske vertskap i deres internasjonale profilering. Innovasjon Norge har også vært engasjert i enkelte konkrete prosjekter for datalagring. Entras prosjekt er ikke et av disse.