Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1083 (2011-2012)
Innlevert: 20.03.2012
Sendt: 21.03.2012
Besvart: 29.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for status vedrørende eksportfinansieringsordningen slik den ble skissert i forbindelse med behandlingen av Prop. 34 S (2011-2012) og Prop. 42 S (2011-2012)?

Begrunnelse

Stortinget behandlet før jul 2011 Prop. 34 S (2011-2012) og Prop. 42 S (2011-2012) vedrørende Eksportfinansiering.
Dette innebar blant annet at det ble gitt fullmakt til Nærings- og handelsdepartementet om å inngå en avtale med Eksportfinans ASA om en overgangsordning for CIRR-lån.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Eksportfinansieringsordningen som ble foreslått gjennom Prop. 34 S (2011-2012) og Prop. 42 S (2011-2012), er en overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån. Overgangsordningen er operativ. I tråd med fullmakter gitt av Stortinget, signerte Nærings- og handelsdepartementet en avtale med Eksportfinans ASA 21. desember 2011 vedrørende tilretteleggingstjenester frem til 1. juli 2012. Avtalen innebærer at Eksportfinans ASA tilrettelegger og inngår låneavtaler på vegne av staten med staten som långivermotpart i avtalene. I tråd med fullmakter gitt av Stortinget, har staten også overtatt enkelte lån fra Eksportfinans, herunder lån hvor marginbindingsperioden er utløpt.

Nærings- og handelsdepartementet har oppnevnt et interimsstyre som skal lede arbeidet med å etablere en ny statlig enhet for eksportfinansiering. Interimsstyret skal komme med en anbefaling til departementet om innretting og organisasjonsform for den nye enheten, samt vedtekter og budsjettrelaterte fullmakter. Utover dette vil interimsstyret ha ansvar for å følge opp alle spørsmål som er relevante for å gjennomføre etableringsprosessen av den nye enheten.