Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1086 (2011-2012)
Innlevert: 21.03.2012
Sendt: 22.03.2012
Besvart: 29.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvilke kontrollrutiner og innreisesystemer for registrering brukes det i dag for å kunne kontrollere at personer som har 3 måneders visum inn til Norge, faktisk reiser ut igjen etter endt tid?

Begrunnelse

Mange utenlandske statsborgere kommer til Norge på 3 måneders visumopphold. Dessverre ser vi at mange også blir værende selv om visumet har gått ut på dato. Videre vet vi at mange beveger seg rundt innen Schengen-området, på tvers av landegrenser.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som Schengenmedlem er Norge forpliktet til å følge Schengenregelverket. En utlending som får innvilget visum til Norge, vil normalt få et Schengenvisum. Visumet skal kontrolleres og stemples av grensekontrollen når man reiser inn og ut av Schengenområdet. Det skal da også kontrolleres om personen har returbillett og tilstrekkelige midler til livsopphold i perioden han eller hun skal oppholde seg her. Det føres imidlertid ikke ordinær inn- og utreisekontroll mellom Schengenstatene, og de som reiser mellom to Schengenstater har ikke meldeplikt ved passering av grensen mellom disse landene. Dette byr på en del utfordringer i forhold til kontroll med i hvilken grad de som har vært her på visum, faktisk har forlatt Norge og/eller Schengenområdet når visumet utløper. Jeg vil i denne sammenheng vise til at politiet i Norge og i andre Schengenland fører territorialkontroller som ikke er systematiske, men basert på konkrete risikovurderinger. Under slike aksjoner kontrolleres også om oppholdsvilkår for Norge eller andre Schengenland er til stede.

Slik jeg ser det, skjer det viktigste kontrollarbeidet allerede i vurderingen av den enkelte visumsøknad. Vilkårene for å få innvilget et Schengenvisum er strenge. Dersom det er mistanke om at visumsøkeren vil bli i Schengenområdet utover perioden han eller hun har søkt om visum for, vil søknaden bli avslått.

Schengenlandene arbeider aktivt for å forebygge at personer som har kommet på visum oppholder seg ulovlig i Schengenområdet etter at visumet er utløpt. Landene har et utstrakt samarbeid for å sikre at man har en lik vurdering av visumsøknader. Det er innført et felles system, Visa Information System (VIS), der opplysninger om visumsøkere til Schengenlandene skal lagres i en sentral database. I VIS registreres visumsøkere med fingeravtrykk og ansiktsfoto. Bruken av VIS startet nylig opp. Dette systemet vil bli til stor hjelp i utlendingsforvaltningen med hensyn til kontroll og oversikt i visumsaksbehandlingen. I tillegg planlegges det å utvikle et automatisert inn- og utreisesystem for hele Schengenområdet. Et slikt system ville kunne effektivisere grensekontrollen og bidra til å motvirke ulovlig opphold i Schengenområdet.

Jeg vil avslutningsvis understreke at det i utformingen av gode kontrollordninger er viktig å sikre effektivitet og smidighet i behandlingen av visumsøknader, bl.a. for å ivareta næringslivets behov og legge til rette for turist- og familiebesøk til Norge. Vi må i denne sammenheng ha med oss at det store flertallet av personer som får innvilget et visum har til hensikt å reise hjem innen visumet utløper.