Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1087 (2011-2012)
Innlevert: 21.03.2012
Sendt: 22.03.2012
Besvart: 29.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Er justisministeren kjent med den endrede situasjonen for Sandeid fengsel og de utfordringer dette medfører for både ansatte og innsatte, og hvilke grep vil justisministeren ta for å bedre ressurssituasjonen ved fengselet?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:883 (2011-2012) datert 20. februar om den vanskelige ressurssituasjonen ved Sandeid fengsel. I svaret fra justisministeren hevdes det at narkotikasituasjonen er under kontroll og at sikkerheten ved fengselet ikke er truet, dette til tross for uttalelser gjengitt i Haugesunds Avis fra både ansatte og innsatte om det motsatte.
Sandeid fengsel ble i sin tid etablert som en arbeidskoloni der hovedsakelig personer sonet straffer for overtredelse av vegtrafikkloven. Etter fengselsreformen 2001 der en gikk over til mer samfunnsstraff og hjemmesoning for slike lovbrudd, er klientellet i Sandeid fengsel i dag et helt annet. De innsatte soner nå betydelig lengre straffer, og de fleste er dømt for narkotika, sedelighet, vold eller vinningsforbrytelser. Den gjennomsnittelige soningstiden er nå over et år.
Sandeid fengsel har hele tiden tilpasset seg den nye situasjonen og gjort dette uten økt bemanning. Fengselet blir fortsatt bemannet som en arbeidskoloni og ikke som et fengsel med lavt sikkerhetsnivå. Sammenligner man bemanningen ved Sandeid fengsel med andre fengsel med samme klientell ser man at Sandeid er kraftig underbemannet.
De ansatte ved Sandeid fengsel gjør en utmerket jobb, men økte ressurser kunne bidratt til at situasjonen ble forbedret.
En bedret ressurstilgang ved fengselet ville også gitt de ansatte større mulighet til å drive rehabilitering av de innsatte slik at disse i større grad ville være forberedt på et liv utenfor fengselet. Økte ressurser ville også bedret arbeidsmiljøet ved institusjonen og virket positivt både for ansatte, innsatte og ikke minst samfunnet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er kjent med at Sandeid fengsel, og andre fengsler med lavere og begrenset sikkerhet, over tid har fått et endret klientell med lengre dommer og innsatte som har utført mer alvorlig kriminalitet. Dette er en bevisst satsning for å få avviklet soningskøen og for at domfelte ikke skal sone under strengere regime enn nødvendig. Dette medfører endrede utfordringer for fengslene. Jeg er også kjent med at tilsatte og deres organisasjoner fremhever at ressurssituasjonen er vanskelig.

Jeg er opptatt av de utfordringene Sandeid og andre fengsler står ovenfor. Jeg har derfor bedt om opplysninger fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF). KSF opplyser at kun var tre unnvikelser fra fengselet i 2011. Alle tre vendte tilbake til fengselet etter kort tid. To av disse innsatte hadde et ulovlig opphold på fengselets ytre område.

Det var ett forsøk på unnvikelse som ble oppdaget av tjenestemenn ved fengselet og stoppet. Det var ingen unnvikelser fra fremstillinger utenfor fengselet.

KSF har også opplyst at det ikke var tilfeller av vold mot tjenestemenn ved fengselet i 2011. To tilfeller av trusler ble anmeldt til politiet. Narkotikasituasjonen ved fengselet følges nøye. Det blir rutinemessig og på mistanke gjennomført visiteringer, tatt urinprøver og foretatt søk med narkotikahund. I 2011 ble det beslaglagt narkotika ved 41 tilfeller, og det ble avlagt 476 urinprøver. 100 av prøvene påviste illegalt inntak av narkotika i fengselet. Innsatte blir overført til fengsler med høy sikkerhet ved lovbrudd og ved brudd på interne regler. KSF vurderer at sikkerhetsarbeidet og risikovurderingene ved Sandeid fungerer meget bra.

Sandeid fengsel har også et lavt sykefravær sammenliknet med staten for øvrig. I 2011 var det samlede sykefraværet i fengselet på 5,4 %.

Jeg er enig med representanten i at de tilsatte ved Sandeid fengsel gjør en utmerket jobb noe som statistikken fra fengselet bekrefter.

For blant annet å ta bekymringsmeldingene fra Sandeid på alvor, skal KSF utføre analyser av forholdet mellom ressurser og oppgaver ved enkelte fengsler i 2012 av ekstern kompetanse. Sandeid fengsel er valgt ut som ett av disse fengslene.

Jeg har også fått opplyst at regiondirektøren i Region sørvest er kjent med bekymringsmeldingene, og at han følger situasjonen ved Sandeid fengsel løpende.