Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1088 (2011-2012)
Innlevert: 21.03.2012
Sendt: 22.03.2012
Besvart: 02.04.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): På stadig nye skoler nekter skoleledelsen elevene å organisere egen religiøs virksomhet på skolens område i skoletiden. Andre typer elevstyrt organisasjonsvirksomhet tillates, men man vil at skolen skal være en religionsfri arena. Elevene argumenterer for at ulike typer aktiviteter må sidestilles og tillates i et åpent og tolerant samfunn.
Hvordan vil statsråden sikre elevstyrte aktiviteter på skolene i fremtiden?

Begrunnelse

I desember 2010 gikk rektor på Tjodalyng skole ut og ville nekte elevene å holde kristne møter på skolen i et friminutt.
Våren 2011 bestemte også rektorkollegiet i Mandal kommune at det ikke skulle være tillatt for religiøse organisasjoner å reklamere for sine fritidstilbud på skolene.
Nå senest i februar i år var det en liknende sak på Moster skule, der elevene ble nektet å starte kristent skolelag.
Kunnskapsdepartementet har i disse sakene bekreftet prinsippet om å tillate elevaktiviteter i skoletiden, og at ungdom skal få kunne møtes i friminutt eller midttime uavhengig av om det er religiøst eller ikke.
Etter at sakene har havnet i media, har skoleledelsen snudd i alle sakene, og tillatt religiøse møter likevel.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det følger av opplæringslovens formålsparagraf at opplæringen i skolen skal fremme åndsfrihet og at alle former for diskriminering skal motarbeides. Bl.a. i lys av dette, vil det fort kunne føles støtende og lite legitimt dersom skolen nekter at elevene på helt frivillig basis å organisere for eksempel egen religiøs virksomhet i friminuttene. Jeg forutsetter da at slik aktivitet ikke drives på en på en uheldig måte som går ut over ro og orden i skolen.

Selv om skolen i utgangspunktet har rett til å styre det som skjer på skolens område, er det viktig at denne styringsretten anvendes på en klok måte og som ikke overkjører viktige prinsipper. Kommunen/fylkeskommunen som skoleeier har myndighet til å overprøve den enkelte skole i denne sammenheng.

I en del tilfelle kan det være fornuftig å ta spørsmålet om denne type aktivitet opp i skolens samarbeidsutvalg.

Jeg vil vurdere utviklingen, før jeg tar stilling til om det er behov for mer informasjon fra sentrale myndigheter i denne sammenheng.