Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1092 (2011-2012)
Innlevert: 21.03.2012
Sendt: 22.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Vestre Viken helseforetak har som målsetting at de skal behandle 85 prosent av sine områdepasienter. Blant annet vil overflytting til andre sykehus bety tap av tid.
Burde ikke Vestre Viken helseforetak overta behandlingen av alle sine slagpasienter slik så mange pasienter som mulig kan få den beste behandlingen?

Begrunnelse

I strategiplanen for Vestre Viken helseforetak legges det opp til desentralisert akutt slagbehandling. Det planlegges mellom 6 og 12 senger på hvert av de fire sykehusene i området. Akutte slagpasienter har kun en time fra symptomdebut til behandlingsstart. 80 prosent av slagpasientene har blodpropp i hjernen, de resterende hjerneblødning. For pasienter med kortvarig symptombilde, er det derfor av avgjørende betydning at de får utført rask billeddiagnostikk i form av CT bilder av hjernen slik at det blir avklart om de kan få trombolyserende behandling. Blodproppen kan enten løses opp medisinsk eller ved en enklere kirurgisk prosedyre. Det er et fåtall pasienter som blir definert som akutte slagpasienter, men desto viktigere at de aktuelle pasientene blir utredet og behandlet fort siden dette har store kliniske konsekvenser for den enkelte pasient.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Vestre Viken HFs opptaksområde dekker 450 000 innbyggere. Helse Sør-Øst RHF opplyser at ved etablering av slike store sykehusområder skal helseforetakene kunne behandle flere pasienter selv. Det er beregnet at de enkelte sykehusområdene i Helse Sør-Øst RHF på denne måten kan dekke 80 - 90 prosent av pasientene med behov for sykehusbehandling, jf. representantens spørsmål. En del tilstander krever imidlertid behandling på regionalt nivå eller ved en landsfunksjon, så som hjertekirurgi og spesielle kreftformer. Pasienter i Vestre Vikens sykehusområde får slike tjenester ved Oslo universitetssykehus HF.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at alle akutte slagpasienter i Vestre Viken legges inn i et av helseforetakets somatiske sykehus. Det er viktig at pasienter med hjerneslag kommer raskt til sykehus for diagnostikk og behandling. Tidlig diagnostikk er spesielt viktig for å avklare om pasienten skal ha blodproppoppløsende behandling, som må gis så tidlig som mulig.

Behandling av hjerneslag følger nasjonale retningslinjer. Alle de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken HF tilbyr intravenøs blodproppoppløsende behandling. Av pasienter med hjerneinfarkt med alder under 80 år fikk 9,6 prosent slik behandling i Vestre Viken HF i 2011. Dette er på nivå med landsgjennomsnittet. Det er en nasjonal målsetting å øke andelen av pasienter med hjerneslag som får denne behandlingen til 20 prosent i 2012. Noen pasienter viser seg å ha behov for behandling der man går direkte inn i blodårene i hjernen for å fjerne blodproppen. Dette er behandling på regionalt nivå, og slike pasienter overflyttes til Oslo universitetssykehus for behandling i tråd med retningslinjene. Det opplyses at Vestre Viken HF arbeider med en behandlingslinje for hjerneslag som dekker hele forløpet fra hjem til hjem. Behandlingslinjen planlegges fullt ut implementert fra 1. mai 2012.