Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1093 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 22.03.2012
Besvart: 02.04.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Viser til svar på spørsmål nr. 1084 (2012). I svaret kommer det frem at fylkeskommunen ikke foretar noen som helst form for verifisering av søkeres papirer fra videregående opplæring. Dette selv om søkere kommer fra land som står på listen over land som må ha verifiserbare papirer før godkjenning gis.
Ser statsråden at dette er en brist i godkjenningssystemet, og vil hun sørge for at samme praksis innføres i fylkene som NUKUT og Samordna Opptak bruker ved godkjenning av utenlandsk utdanning?

Begrunnelse

Det virker ulogisk og ufullstendig at fylkene ikke praktiserer noen form for verifisering av utdanning der søkere kommer fra land som står på liste som må ha kontrollerbar utdanning.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg vil vise til at fylkeskommunene har ansvaret for å oppfylle retten til videregående opplæring for både ungdom og voksne, jf. opplæringsloven § 13-3. Fylkeskommunene foretar i denne sammenheng ingen godkjenning av utenlandsk utdanning.

Samordna opptak har på sin side ansvaret for å vurdere om søkere med utdanning fra utlandet (utenom Norden) har generell studiekompetanse og dermed kan tas opp til høyere utdanning i Norge. Den såkalte GSU-listen, som forvaltes av NOKUT, beskriver hvilken utenlandsk utdanning som ligger på samme nivå som norsk generell studiekompetanse, og hvilke fag som eventuelt må tas i tillegg for å oppnå slik kompetanse. NOKUT har også ansvaret for å gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning hvis utdanningen er fra et godkjent/akkreditert lærested. Dette gjøres på bakgrunn av en vurdering av innsendte dokumenter, som må kunne verifiseres.

Problemstillingen i den konkrete saken som danner bakgrunnen for representanten Thorsens spørsmål, jf. også spørsmål nr. 1084, er knyttet til regelverket om voksnes rett til videregående opplæring. Jeg viser til opplæringsloven § 4A-3, som bestemmer at voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, etter søknad har rett til videregående opplæring. Dette innebærer at utenlandske søkere som har fullført videregående opplæring i sitt hjemland, men som trenger ett eller flere fag for å oppnå generell studiekompetanse i Norge, etter loven ikke har krav på opplæring i de fagene de mangler.

I St.meld. nr.44 (2008-2009) Utdanningslinja varslet departementet at det vil vurdere om opplæringsloven bør endres, slik at voksne som tidligere har fullført, men ikke bestått, videregående opplæring skal få rett til fornyet opplæring slik at de kan oppnå nødvendig formell kompetanse. En slik eventuell lovendring kan utformes slik at også utenlandske søkere som trenger ett eller flere fag for å oppnå generell studiekompetanse i Norge, gis rett til videregående opplæring i de fagene de mangler. Jeg vil vise til at en lovendring som utvider voksnes rett til videregående opplæring i samsvar med ovennevnte, vil medføre økte kostnader for fylkeskommunene og dermed også er et budsjettspørsmål som må vurderes i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.