Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1095 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 22.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Kan EØS-borgere få permanent rett til sosialstønad etter å ha hatt et så kort arbeidsoppdrag som 14 dager i Norge?

Begrunnelse

Fra 1/1-2012 trådde en ny forskrift i sosialtjenesteloven (FOR 2011-12-16 nr 1251) i kraft, som fastslår at EØS-borgere under visse omstendigheter har rett til sosiale tjenester. Spørsmålsstilleren har fått opplysninger om den nye forskriften som tilsier at dersom en EØS-borger kan fremvise en arbeidsavtale på 14 dager eller mer, vil man ha rett til et registreringsbevis. Registreringsbeviset har ingen utløpsdato og er således i praksis permanent. Med et slikt registreringsbevis vil man ha rett til sosialhjelp, og NAV vil være pliktig til å hjelpe en med bolig, m.v. Dersom dette medfører riktighet fremstår det for spørsmålsstilleren – gitt den vanskelige økonomiske situasjonen i store deler av Europa – som betenkelig at EØS-borgere kan få permanent rett til sosialstønad etter så kort tid i inntektsgivende arbeid.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: En EØS-borger med gyldig identitetskort eller pass har rett til å ta arbeid og oppholde seg i Norge i inntil tre måneder, uten å registre seg. Det er et vilkår for oppholdsretten at EØS-borgeren kan forsørge seg selv. Generelt vil derfor et opphold på slikt grunnlag ikke gi vedkommende rett til økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen gjelder i utgangspunktet for alle som oppholder seg i Norge. Kongen kan gi forskrifter som begrenser anvendelsen av loven på personer som ikke er norske statsborgere, eller som ikke har bopel her. Denne forskriftshjemmelen er brukt ved forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge. Personer med opphold av kortere varighet har kun begrenset rett til tjenester. Rett til økonomisk stønad er en subsidiær ytelse som forutsetter at alle muligheter til å forsørge seg ved egen hjelp er utnyttet.

Vilkår for oppholdsrett og vilkår for bort- og utvisning av EØS-borgere fremgår av utlendingsloven kapittel 13. Bestemmelsene i utlendingsloven må ses i sammenheng med EØS-avtalens grunnleggende prinsipp om fri bevegelighet for personer (EØS-avtalens art. 1 nr. 2 bokstav b), som angir retten til innreise, opphold og arbeid i et annet medlemsland for EØS-borgere og deres familiemedlemmer.

EØS-borgere som ønsker å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, plikter å registrere seg hos politiet eller ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Fristen for registrering er tre måneder etter innreise. EØS-borgeren må ha et gyldig identitetskort eller pass og dokumentere at vilkårene for et oppholdsgrunnlag fylles. Borgeren vil ha gyldig oppholdsgrunnlag hvis han/hun er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter eller er student opptatt ved en godkjent utdanningssituasjon. Alternativt må borgeren ha tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv og eventuelle medfølgende familiemedlemmer. EØS-borgere som ikke fyller vilkårene for et oppholdsgrunnlag, har ikke oppholdsrett utover tre måneder, og må reise ut av Norge. Dette innebærer at en EØS-borger normalt vil miste retten til opphold og dermed også rett til økonomisk stønad i det arbeidsforholdet opphører.

En gruppe kan være i Norge utover tre måneder uten å registrere seg, nemlig EØS-borgere som er arbeidssøkere. Disse kan oppholde seg i Norge i inntil seks måneder dersom de etter tre måneder melder seg som arbeidssøkere hos politiet eller et servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Får de arbeid i løpet av denne perioden, inntrer plikten til å registrere seg.

En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som opphører å være arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, beholder oppholdsretten sin i noen tilfeller. Det er når vedkommende er midlertidig arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, eller er ufrivillig arbeidsløs etter å ha hatt lønnet arbeid i mer enn ett år og har meldt seg som arbeidsledig hos Arbeids- og velferdsetaten. Også personer som kan dokumentere å være ufrivillig arbeidsløs etter utløpet av en tidsbegrenset arbeidskontrakt av mindre enn ett års varighet, eller ufrivillig har mistet sitt arbeid i løpet av de første tolv månedene, og har meldt seg som arbeidsledig hos Arbeids- og velferdsetaten, beholder oppholdsretten. I disse tilfellene opphører likevel oppholdsretten etter seks måneder.

Departementet er oppmerksom på at det kan forekomme tilfeller hvor EØS-borgere med registreringsbevis søker økonomisk sosialhjelp selv om oppholdsretten er bortfalt. Jeg har derfor satt i gang et arbeid i departementet med å få en bedre oversikt over omfanget av dette og for å avklare hva som kan gjøres, enten rutineendringer eller regelendringer, for å hindre at noen får utbetalt stønad de ikke er berettiget til.

Vi har imidlertid ikke informasjon som tilsier at det er mange EØS-borgere som har rett til økonomisk stønad i lange perioder med utgangspunkt i et kortvarig arbeidsforhold.