Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1121 (2011-2012)
Innlevert: 26.03.2012
Sendt: 26.03.2012
Besvart: 12.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vegvesenets forslag om å redusere kravet til vegbredde for hvor man kan sette opp midtdelere vil medføre utfordringer for politi og ambulanse. Det er bra med midtrekkverk, men det må være en forutsetning at dagens krav om 12,5 meter opprettholdes. I Dagbladet 25.02 sier statsråden at det må foreligge en grundig risikoanalyse og uttalelser fra nødetatene før redusert veibredde aksepteres.
Kan jeg derfor be om å få kopi av risikoanalysen og uttalelsene fra nødetatene for midtrekkverk på den smale vegen E8 Levangsdalen?

Begrunnelse

Statsråden har sagt at hun støtter Statens Vegvesens forslag om å redusere kravet for hvor man setter opp midtdelere fra 12,5 meter til 10 meter. Det høres i utgangspunktet veldig bra ut, men vil medføre en rekke utfordringer for bl.a. utrykningskjøretøy. Samtidig vil det kunne skape mye problemer ved for eksempel motorhavari og lignende. På E8 i Levangsdalen i Troms fylke vil Statens Vegvesen sette opp midtdelere på vei med 10 meters bredde. Dette gjøres for å spare noen millioner kroner sammenlignet med å bygge bredere vei. Til Dagbladet nett den 25. februar nyanserer statsråden forslaget om å redusere kravet fra 12,5 til 10 meter til at dette var noe upresist utformet, og at statsråden vil endre ordlyden. Jeg regner derfor med at det fortsatt er 12,5 meter som er standarden og at det kan gis dispensasjon, kun etter en grundig risikoanalyse og uttalelser fra utrykningspersonell.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Normalbredden på veg med midtrekkverk er 12,5 m for 1+1 veg og 14,5 m for 1+2 veg. I forslaget fra Statens vegvesen, som nå er på høring, står det at det kan etableres midtrekkverk på veger med bredde ned til 10 m etter særskilt vurdering og hvis ulykkessituasjonen tilsier det. Statens vegvesen vil beskrive smale løsninger (10 m) i vegnormalene og legger opp til godkjenning i hver enkelt sak.

Våren 2011 ble det etter en dødsulykke med flere drepte på E8 i Lavangsdalen, avklart at det skulle settes opp midtrekkverk på eksisterende veg. ÅDT i prognoseåret (20 år etter tiltak er gjennomført) i Lavangsdalen er ca. 4200, noe som i utgangspunktet er lavt og etter gjeldende vegnormal betyr 10 m veg uten midtrekkverk. Vegdirektoratet har anbefalt at det på denne strekningen anlegges 10 m veg med midtrekkverk etter en avveining mellom kostnader, arealbruk og trafikkavvikling ved hendelser og vegarbeider. Midtrekkverk generelt og særlig på smale veger har noen ulemper, blant annet redusert fremkommelighet for utrykningskjøretøy, som regionen har vurdert gjennom en risikoanalyse underveis i arbeidet med reguleringsplanen. På E8 i Lavangsdalen blir det anlagt en rekke stopplommer, samt forbikjøringsstrekninger for å tilrettelegge for fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Det forutsettes også at både Tromsø og Balsfjord kommune varsles og rykker ut ved hendelser.

Finland og Sverige har i de siste årene gode erfaringer med midtrekkverk på smale veger (9-11 m). Blant annet viser erfaringer at antall utrykninger reduseres på grunn av økt sikkerhetsnivå.

Vedlagt følger en risikoanalyse for prosjektet på E8 i Lavangsdalen. Statens vegvesen har opplyst om at både UP og brann- og redningsetaten i Tromsø og Balsfjord kommune har vært med i risikoanalysen. Også AMK var invitert, men stilte ikke.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget