Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1100 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 22.03.2012
Besvart: 25.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Vil samferdselsministeren påta seg ansvaret for økonomiske ekstrautgifter på prosjekter som ble satt i gang av staten selv?

Begrunnelse

Staten satte i gang med byggingen av den nye Kråkerøy-forbindelsen og prosjektet ble underveis overført Østfold fylkeskommune 1. januar 2010. Økonomien i prosjektet ser nå ut til å sprekke og mange mener det blir urimelig at denne ekstrakostnaden overføres fylkeskommunen som allerede har for lite midler til å ruste opp etterslepet av øvrig veinett i fylket.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ved gjennomføring av forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene ansvaret for store deler av øvrig riksvegnett. Fylkeskommunene overtok ansvaret for dette vegnettet med den standard det hadde og tilhørende rettigheter og forpliktelser slik de var på overtagelsestidspunktet, jf. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009), side 33. Budsjettmessig ble midler til tidligere øvrige riksveger som var overført til fylkeskommunen, trukket ut av riksvegbudsjettet og lagt inn i rammetilskuddet. I forbindelse med forvaltningsreformen foreslo Regjeringen i tillegg en betydelig økning av midlene som bevilges som del av rammetilskuddet, og dette ble vedtatt av Stortinget. Videre har Regjeringen innført en ordning med statlig rentekompensasjon til fylkeskommunene knyttet til investeringstiltak (nybygg og rehabilitering) på fylkesvegnettet og kollektivtransporttiltak, bl.a. bybaner. Ordningen er basert på renter til å dekke en årlig investeringsramme på 2 000 mill. kr.

Midler til det samlede fylkesvegnettet dekkes av fylkeskommunenes frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter). Ved kostnadsoverskridelser på prosjekter innenfor det vegnettet som ble omklassifisert til fylkesveg, har fylkeskommunen ansvaret for de forpliktelsene som staten hadde tidligere.