Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1103 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 23.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En ny rapport viser at nordmenn handler enda mer i Sverige og at dette dermed gir enda større utfordringer til det norske næringslivet langs grensen som f eks i Hedmark.
Hva vil statsråden bidra med for å hjelpe det norske næringslivet i konkurranse mot Sverige?

Begrunnelse

I tidligere svar på spørsmål i spørretimen fra undertegnede til Finansministeren angående grensehandel og tap av norske arbeidsplasser synes det som om Finansministeren hadde en forholdsvis liten interesse av skjevfordelingen mellom Norge og Sverige i svensk favør.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) grensehandelsundersøkelse handlet nordmenn for 11,5 mrd. kroner på dagsturer til utlandet i 2011. Dette er en økning på 9 pst. fra 2010. Tallene er basert på en utvalgsundersøkelse, og SSB påpeker at usikkerheten rundt kvartalstall er betydelig.

Grensehandelen mellom Norge og Sverige påvirkes i første rekke av prisforskjeller og av forskjeller i vareutvalg. Det relative prisnivået mellom Norge og Sverige påvirkes blant annet av det generelle lønns- og kostnadsnivået i landet, av ulikheter i skatter og avgifter, av tollvernet på landbruksprodukter og av endringer i valutakurser. Avgiftene på typiske grensehandelsvarer som alkohol og tobakk skal bidra til redusert forbruk av helseskadelige varer og i tillegg sikre statlige inntekter. Samtidig må ikke avgiftsnivået bli så høyt at negative og utilsiktede virkninger på illegalt forbruk og grensehandel blir for store.

Regjeringen legger vekt på å føre en økonomisk politikk som understøtter en fortsatt balansert utvikling i norsk økonomi. Det er viktig for norsk næringsliv.